บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
78 ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัญตภัค สังขพิทักษ์
2 กัลยา บุญลาโภ
3 กุลนันท์ สวัสดี
4 จรัญญา นิลเภตรา
5 จริยา สว่างกาญจน์
6 จิรัชยา เข็มศิริ
7 ฉวี คงใย
8 ชัยฤทธิ์ มีศรีจันทร์
9 ชาญณรงค์ กุลโชติ
10 ดวงกมล ทองป้อง
11 ดิษฐพงษ์ สว่างกาญจน์
12 ธัญกร เจริญศักดิ์
13 ธัญญ์นภัส ธนวัฒน์ปิติพล
14 น.ส.จินตนา ประเสริฐชาติ
15 นันทกร ศรีพิมพ์เมือง
16 นัยนา จันทรี
17 นิรดา เกียวงศ์
18 ปภาวรินทร์ นกสว่าง
19 ประไพ พุ่มทอง
20 ปรียาภรณ์ ตั้งเพียร
21 ปาณิสรา สลากรธนวัฒน์
22 พชรภัทร มงคลพันธ์
23 พชรี กันสิทธิ์
24 พุทธศิริ สุขศรี
25 ภินันท์ชนา ขาวโกมล
26 มณัสวีย์ แท่นพุดซา
27 มนัสนันท์ ทับทอง
28 มยุรฉัตร ตางระแม
29 รมิตา ฉายโชติเจริญ
30 รัชนี สวัสดิเวทิน
31 รัชยา ทองบ่อ
32 ลักษิกา อยู่ถาวร
33 วราภรณ์ เปาลานวัฒน์
34 วสุพล ฮวดวิจิตร
35 วันเพ็ญ พิลึก
36 วาสนา ถุงเงิน
37 วิธัญ พึ่งพรหม
38 วินัย เก่งสุวรรณ
39 วิบูลย์ กักจัตุรัส
40 วิลาส ศรีตะชัย
41 สมชาย วุฒิสมบูรณ์
42 สมชาย เจริญอำนวยสุข
43 สมพร พลนาการ
44 สมศักดิ์ วิเศษสุข
45 สัญญา ประสงค์เจริญ
46 สายหยุด คุณนนท์
47 สายใจ เล็กเจริญ
48 สำรวย งามสอาด
49 สุจิต พรหมเฮียง
50 สุดารัตน์ พันธ์สว่าง
51 สุทิน ทางศิริ
52 สุพัชฌา นนทะการ
53 สุพัตรา สีแสด
54 สุรินทร์ พิศาลพันธ์
55 อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์
56 อาซึ เชอมือ
57 อานนท์ ทวีสุข
58 อุไร เจริญสุข
59 เทียนชัย เปียแก้ว
60 เพียงจันทร์ สว่างกาญจน์
61 เสรี กมลโชติ
62 ไพบูลย์ วงศ์เกลี้ยง