บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
77 พมจ. สมุทรปราการ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรวรรณ เจียมเงิน
2 จำรูญ อัคราเดชโภคิน
3 จิตติมา กรีอารี
4 ฉมชบา วสวานนท์
5 ฉัตร์วรรณ ล้ออุไร
6 ชุติรักษ์ ใจชื้น
7 ธนา วสวานนท์
8 ธีระเดช คุณสนอง
9 ธีรโชค ไชยรัตน์
10 นริสา คงรอด
11 นิคม อ่อนละไม
12 ประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
13 ปราโมทย์ เอื้อจิตราเจริญ
14 พิชิตเวธน์ คำเด่นเหล็ก
15 ภิลิวัลย์ ฉัตรมณีฤกษ์
16 วรพงษ์ วุฒิพรชัย
17 สมพงษ์ ศรีหงษ์
18 สมใจ บุญเจริญ
19 สาคร ก๋งเกษม
20 สุฑารัตน์ แก้วลอย
21 เยาวภา จันทร์วิลัย
22 เอมอร ทองเจิม
23 เอมอร เชื้อทอง