บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
76 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ณรงค์ฤทธิ์ ดวงจักร์
2 ธีระ ชูทอง
3 นัฐพันธ์ จันทร์เพ็ง
4 นัฐริยา จุลบุษรา
5 ประจวบ คงพรหม
6 ประเทือง วงศ์เพชร
7 ปรีชา จันทโร
8 ภาณุวัฒน์ วิชิตชู
9 สติ ชนะพงศ์
10 สมทบ เพ็ชรจำรัส
11 สายพิณ เจ้าเพ็ง
12 สุรภา มุสิกวัณโณ
13 สุอาภรณ์ ศิริวัง
14 เกศสุดา สุขพลอย