บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
75 พมจ. สตูล
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จรัญ บริสุทธิ์
2 ชยณัฐ
3 ชุณห์ภักดิ์ ทองสุวรรณ์
4 ต่ออีเราะ เหมาะแหล่
5 ทวีศักดิ์ องสารา
6 ธเนศ สนิทวาที
7 นริศราส์ แออุดม
8 นฤมล แดงคง
9 นอบศักดิ์ สังข์แก้ว
10 นิกร ตู้ดำ
11 นิตยา อุศมา
12 นิภาพร เมาะเจริญ
13 นุชนาฎ เปลี่ยนศรี
14 พินิจ จักรสูง
15 พิมสาย วุฒินันท์
16 วรรณิษา สันตา
17 วัชรี โต๊ะประดู่
18 วัณทณา เย็นจรัญ
19 วินัย หลังชาย
20 ศักดิ์กรินทร์ มรรคาเขต
21 ศิริพร รอดทองเติม
22 สมใจ โศภาวชิรพรพงศ์
23 สุกัญดา รัตนซ้อน
24 สุชาดา อโณทัย
25 อดิเทพ อุทยางกูร
26 อนุรักษ์ มลิวัลย์
27 อุษา มัญชุนากร
28 อุไร อินทะเสโน
29 เจือจันทร์ โคษาราช
30 แก้วกฤษกร โภคะนาคินทร์