บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
74 สสว.11 จ.สงขลา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกวรรณ รักแก้ว
2 กมลพัฒน์ นนตรี
3 กรรณิกา แก้วสุวรรณ
4 กฤตภาส ชูศรี
5 กอบพร มีศรีสุข
6 กาญจนา แจ่มจันทา
7 กานดา จันทร์เพ็ง
8 ขนิษฐา วิมุตติพงศ์
9 ขวัญลดา ธรรมรัตน์
10 จงดี ทองนพคุณ
11 จณัญญา พิชัยวานิชสิน
12 จรัสศรี แซ่ลี้
13 จารุณี แก้วห่อทอง
14 จารุวรรณ จันทรโชติ
15 จารุวรรณ สุวรรณทัต
16 จารุวรรณ แก้วทองราช
17 จิตร์ ลิมจุฑามาศ
18 จิระประภา เพชรหึง
19 จิรานุช สุวรรณกาญจน์
20 ชนานันท์ ช่อดอกไม้
21 ชลดา จินนุกูล
22 ชัชชัย มากจงดี
23 ชำนาฏ เพชรรัตน์
24 ญาณิศา
25 ฐรดา กิติชัยมนตรี
26 ณัฐณิชา บุษบา
27 ณัฐนรี สุดสงวน
28 ณัฐหทัย ภิรมย์บูรณ์
29 ณิช วิเศษสิงห์
30 ณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
31 ดวงฤดี สุริยันยงค์
32 ดารา ชูเกลี้ยง
33 ดารารัตน์ พร้อมมูล
34 ดาวสวรรค์ ไชยเดช
35 ทัศนีย์ เพชรสุข
36 นพดล ลาเฉลิม
37 นภศร เรืองเรนทร์
38 นภัทร สัตพันธ์
39 นรินทร ขันทอง
40 นริศรา เทพสุวรรณ
41 นันธิญาน์ ศักดิ์ตระกูล
42 นาถลดา ชาตะวิทยากูล
43 นิกร ชูทอง
44 นิธิญา หนูแสง
45 นิพิศ แก้วมณี
46 นิรันดร์ แก้วโขง
47 บงกช บุณยะศิวะ
48 บุญญิสา แวยูโซะ
49 บุญธรรม อักษรชู
50 บุญเลิศ ช่วยเกลี้ยง
51 ปภพ เชื่อมาก
52 ปภาวรินทร์ ฤกษ์นุ้ย
53 ประดิษฐ์ ณรงค์กูล
54 ประวิตร ทองนิ่ม
55 ประสิทธิ์ สมัครพงศ์
56 ประเสริฐ อินทร์แก้ว
57 ประไพ คุ้มพร้อม
58 ประไพ ชูจิตต์
59 ปราณี ถาวรนุรักษ์
60 ปริฉัตร์ รัตติโชติ
61 ปรีดา รามจันทร์
62 ปิยะนุช โพธิ์ถึง
63 ปิยะวจี กิจรุ่งโรจน์
64 ปิยะวรรณ จึ่งสกุล
65 ผกามาส แก้วคงทน
66 พงศ์ภีระ ไชยชาญยุทธิ์
67 พงศ์สิทธิ์ คุรุวรรณพัฒน์
68 พจนีย์ หมื่นสระชุม
69 พนม ดุลพินิจ
70 พร ศรีสุคนธ์
71 พรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
72 พรพักตร์ คำมณี
73 พรพิไล หิรัญสาลี
74 พวงรัตน์ ธนตระกูล
75 พัชนี เกรียงณรงค์
76 พัชรียา อินทสระ
77 พัฒนา เพชรศิริ
78 ภาวนา ละมุล
79 มงคล ยะภักดี
80 มนทิพย์ บุญสรรเสริญ
81 มยุรี วรเดช
82 มลฑา สุวรรณโรจน์
83 มลธิรา ชูแก้วร่วง
84 มู่หมัด นิยมเดชา
85 ยินดี แก้วศรีจันทร์
86 ระพีพรรณ ขันทอง
87 รัชยา สนิ
88 รัศยา ธรรมานุสาร
89 ราศี แก้วมรกต
90 ละมล มณีแสง
91 วรรณพร ทองคำ
92 วรรณวิษา พรหมคุณ
93 วรรณา เอกกระจาย
94 วรวิทย์ โพธิ์ขาว
95 วันทนา เพ็งผ่อง
96 วาทินี บิลเต๊ะ
97 วิชา ไพโรจน์
98 วินัย กรรไพเราะ
99 วิไล วงศ์สุวรรณ
100 วิไลวรรณ สุวรรณรักษา
101 วโรตนม์ หนูดาษ
102 ศิริพร อินทร์แก้ว
103 ศิริพันธ์ สวัสดี
104 ศีลิยา สุขอนันต์
105 ศุภลักษณ์ ละมุล
106 ศุภวรรณ ขูดแก้ว
107 สมบูรณ์ อ่องอัศวโรจน์
108 สมปอง อุนทรีจันทร์
109 สมพงษ์ พงษ์ธัญญะวิริยา
110 สมพร ปาตังตะโร
111 สมร สังข์เพชร
112 สมศิริ ชูสกุล
113 สรณิชย์ สุวรรณอังกูร
114 สลักเพชร พรหมทอง
115 สวัสดิ์ คะชะวะโร
116 สวิตตา อาแวยอ
117 สาธิต โคตะมีย์
118 สายฟ้า บัวใหญ่
119 สายใจ เรืองรอง
120 สาระ ชนะสิทธิ์
121 สารินท์ พรหมนะ
122 สาวิตรี วรรณกาล
123 สุกิจ อินทรสกุล
124 สุจิตรา เกรียงไกรฉัตร
125 สุดา รัตนมาโร
126 สุธน มณีมั่งคั่ง
127 สุธารัตน์ ฉายามนตรี
128 สุนทร อ่อนเกตุพล
129 สุนันท์ หมอแก้ว
130 สุนิษา หวานแก้ว
131 สุปนิจ ศิริรัตน์
132 สุมาลี มณีภาค
133 สุรินทร์ เสนชู
134 สุวรรณา เที่ยงธรรม
135 สุวศวัสส์ ลิขิตตระกาลกุล
136 หนูอิ้น สุวรรณวงค์
137 อนุวัฒน์ คำช่วย
138 อภัย คงคาสวัสดิ์
139 อภิศมา คงประดิษฐ์
140 อภิสิทธิ์ ศรีเปารยะ
141 อรุณ พิศาล
142 อารมณ์ อุตตะมัง
143 อาริยา สังข์คง
144 อารี ขวัญซ้าย
145 อารีย์ คงช่วย
146 อารุณี สุวรรณรัตน์
147 อำภา รัตน์แก้ว
148 อุไรรัตน์ ไพโรจน์
149 เกณิกา จันทรวงศ์
150 เกษกาญจน์ นิลสะอาด
151 เกษร ขวัญคง
152 เกษร เข่งเงิน
153 เกษรา โรจนวิภาต
154 เจติยา บุญหยาด
155 เจม หมวดพรมทอง
156 เชาวนีย์ บัวชื่น
157 เดชศักดา ธุระพัฒน์
158 เดโช สุวรรณอังกูร
159 เพ็ญจันทร์ ไมสัณ
160 เพ็ญลักษณ์ ใสสอาด
161 เพ็ญสุข จาติกวนิช
162 โกวิท พิระพงศ์
163 โญรดา ชิณษาภักดิ์
164 โสพล หมิดทองคำ
165 ไพเราะ โคตะมีย์