บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
73 พมจ. สกลนคร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กชกร เชื้อวงค์พรหม
2 ขวัญดาว จันทร์มาลา
3 จินรี ศรีขัดเค้า
4 ช่อสุฌา เมืองมุงคุณ
5 ฐิติยาภรณ์ ทองนวล
6 ณัฏฐิยา ปัทมะศังข์
7 ณัฐพงศ์ ข่าทิพย์พาที
8 ณัฐพล เมืองมุงคุณ
9 ธีรพงษ์ นิระเคน
10 ธีรพร อินธิแสง
11 บัญญัติ แพนบุตร
12 ประสิทธิ์ ค้าดี
13 ปิยกูล คุณแก้ว
14 พานเพชร ไชยศรี
15 พินิจ กาญจนเกตุ
16 พิรญาณ์ นิลาพันธ์
17 พิศมัย สายบัว
18 มิ่งขวัญ ปิตะแสง
19 รัม ทีทา
20 วรางคณา วงศ์มหาชัย
21 วายุรี สุดรัก
22 วิชชาพร แก้วกัญญา
23 วิไล รุ่งรัตน์มณีมาศ
24 ศรีอนันต์ รัตนตรัย
25 สมพร โยตะสิงห์
26 สาคร เสียงเพราะ
27 สำเนียง หันจางสิทธิ์
28 สุพัตรา เชื้อสุจริต
29 อริสรา ไฝทาคำ
30 เกศรา ภาวงศ์
31 เนาวรัตน์ วะดวงไชย
32 เพ็ญพิศ มงคลสุภา