บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
73 พมจ. สกลนคร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล