บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
72 ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล