บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
71 พมจ. ศรีสะเกษ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกวรรณ แสนวงษ์
2 กรรณิกา ทองไสว
3 กัลยา จูมแพง
4 กัลยา ถมทองทวี
5 คมกริช คุณะดิลก
6 จันทร์เพ็ญ ศรีเมือง
7 จันทิราภรณ์ บุญเรือง
8 จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์
9 จิรวรรณ สว่างเพราะ
10 จิระพรรณ มากนวล
11 จุไรพร อุดม
12 ฉวี แสงอรุณ
13 ชนิดาภา ชำนาญสิงห์
14 ชมบงกช สินธวาชีวะ
15 ชยาภัสร์ งอมสงัด
16 ณภาภัช โพธิ์งาม
17 ณัชชานันท์ ใยลา
18 ดารณี หลาวทอง
19 ดีเจริญ สมประสาท
20 ทวีพล กิจเวชกุล
21 ทองจันทร์ จันเทพา
22 ทองลักษ์ พันธุมา
23 ทินกรณ์ ทองอินทร์
24 ทิมาพร บุระภา
25 ธนกร พูนติ้ม
26 นงค์นุช สาระวัน
27 นริชา จันทะศรี
28 นรินทร์ ตะโหนด
29 นิตยา บุญส่ง
30 นิภา คงเพชร
31 นิภาพร ประครองใจ
32 ปณวัฒน์ พยุงตน
33 ประไพ แซ่งั้ง
34 ปราถนา วันอุ่น
35 ปัญกร นิลแก้ว
36 ปุญวิสาข์ ปกป้อง
37 ผดุงศักดิ์ เบ้าทอง
38 พจนาวัลย์ ผลาพงษ์
39 พรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์
40 พรหมมาสตร์ งามล้วน
41 ภณิชชา สารทอง
42 ภัคจิรา มูลตะกอน
43 ภัทรศักดิ์ หนองหงอก
44 มยุรี กันตรง
45 มาลี ยศสมบัติ
46 ยุรดา เร็วชัย
47 รจนา สารเพชร
48 รวีกานต์ แก้วแสน
49 รัชนก พุฒพวง
50 รัตนา ศรีอุทิศ
51 รัตนาภรณ์ บุญมี
52 รัมภาภรณ์ วรรคสังข์
53 ลาวรรณ จินากูล
54 ลำพวน เขตสกุล
55 วรกาศ วงศ์นิล
56 วรรณภรณ์ ทองขัน
57 วราภรณ์ พลอำนวย
58 วิภาพร วันสุดล
59 วิรัตน์ รุ่งแสง
60 วีระชัย ฝังนิล
61 ศรีสังวาลย์ สายยศ
62 ศศิธร เกษกร
63 ศักดิ์สิทธิ์ ทองพันชั่ง
64 สงบ เร็วชัย
65 สมภักดิ์ เป็นสุข
66 สมานชัย จันคะนา
67 สิรีธร ศีลให้อยู่สุข
68 สุดใจ ยางน้อย
69 สุธิดา หงษ์พงษ์
70 สุธี สารเพชร
71 สุนันวิภา บุญธรรม
72 สุมินชัย ทองพันชั่ง
73 สุรจิตร ศรีสอน
74 หญิงกมลาภา ภูมิสุข
75 อนุรักษ์ เป็นสุข
76 อภิสิทธิ์ ปัญญาคง
77 อาคม โสภา
78 อาทิตย์ ชัยบุตร
79 อานัดดา อร่ามเรือง
80 อารีรัตน์ ชนะพันธ์
81 อุศนันท์ อยู่ตระกูล
82 อุษณีย์ สุภาพวง
83 อุไรวรรณ์ นามวงค์
84 เกษศิรินทร์ บุญเชิญ
85 เจษฎา นรสิงห์
86 เฉลิมศักดิ์ ทองทิพย์
87 เพลินพิศ พูนติ้ม
88 เยือน ธรรมวัติ
89 เรืองรัตน์ ทองพันชั่ง