บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
70 พมจ. เลย
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรมณี จุลขันธ์
2 กฤติยาณี แปงทอง
3 กิตติศักดิ์ ยุติธรรม
4 ขวัญชัย พรมพิทักษ์
5 จักรพันธ์ พูนสูงเนิน
6 จีรนันทน์ จันทร์พาณิชย์
7 ณฐภัทร อธิสุมงคล
8 ณัฐพงษ์ พรชัย
9 ธณัชชา สารวงษ์
10 นิวัฒน์ รัตนมงคล
11 บรรจบ สุวรรณศรี
12 บังอร เจตบุตร
13 บุปผา ทัพกฤษณ์
14 ปราณี มะโรณีย์
15 ปริศนา เสนานุช
16 ปรีดา อธิสุมงคล
17 พนอม ราชพัฒน์
18 พรนัชชา นาสูงชล
19 พัชรวรินทร์ จันทะเวช
20 มณีรัตน์ สร้อยจันดา
21 ลดารัตน์ บัวระภา
22 ลำพอง จันทร์พาณิชย์
23 วริสรา คมแท้
24 วิภาพันธุ์ ปาลกะวงศ์
25 ศิลปชัย มะโรณีย์
26 สาคร คำแสน
27 อรอำไพ สิงห์มะสิ
28 อัญชนา จ้อนเมือง
29 อุดร ชัยชนะ
30 อุภัยพร มหานิล
31 โสภี ชัชวาลย์
32 ไพบูลย์ ชัชวาลย์