บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
69 พมจ. ลำพูน
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กณิกา ว่างจิตเจริญ
2 กรรณิการ์ โกศลธนากุล
3 กวินทรา ปาตีคำ
4 กัลยา ไชยทนุ
5 กาญจนา แก้วคำ
6 กำพล ปิยะสิงห์
7 ขวัญดี คำนา
8 คนึงนิจ วงค์ใย
9 คมศักดิ์ พัฒนาศรีโรจน์
10 จันทรา แก้วมหาวัน
11 จันทร์จิรา จุลกาญจน์
12 จันทร์สม มาแซ
13 จันทร์เพ็ญ ตาสมบุตร
14 จินตนา ตุ้ยกาศ
15 จีรพรรณ เขียวคำ
16 ชลธิชา นัญชัย
17 ชาลิณี อุตมะ
18 ชิดชนก วิจารณ์จิตร
19 ช้องนาง เล็กสมบูรณ์
20 ณัฐกฤตา คำใจยา
21 ณิชชยากานต์ จิรัชยากรพิสิช
22 ดวงนภา กิติสัก
23 ดารารัตน์ ยาวิชัย
24 ทิพย์กวิน ไชยถาวร
25 ธงชัย ช่างทอง
26 ธัญชนก พรมใจ
27 นงภรณ์ สายทอง
28 นที จุ้ยพุทรา
29 นลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
30 นันทวัน ทะบุรี
31 นารีวรรณ ศรีดอยดิน
32 นิวัฒน์ เริ่มตระกูลใหม่
33 บัวผัด ไชยสูง
34 บุญมี เจริญรัตน์ไพโรจน์
35 ประกาสิทธิ์ เครือหงษ์
36 ประณยา ชัยรังษี
37 ประพันธ์ เงินดี
38 ปราณี ประทุมมา
39 ปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์
40 ปิยะนาถ ดวงใจสัก
41 ปิยา เบญจศิวกร
42 ปุญโญทัย ฤกษ์จำเนียร
43 พรติศักดิ์ โนจา
44 พัชรินทร์ ตันกลาง
45 พัฒนา บุญชู
46 พัฒนา โปธามูล
47 มณีรัตน์ ปัญญากาศ
48 มยุรี จุมป๋าน้ำ
49 มลวรรษ สร้อยมะลิลา
50 มัทนา พิงคะสัน
51 รังสิญาพร กันทาธง
52 รัชนีวรรณ ขัตตระกูล
53 รำพรรณ วงค์จันทร์ต๊ะ
54 รุจิภาส สุตาวงศ์
55 รุ่งนภา คำแสน
56 วรชิต จริงจิตร
57 วรีชญา ประสมเพชรหิรัญ
58 วันเพ็ญ เพ็ชรเรือง
59 วัลลภา ดวงฟู
60 วาสนา นาดี
61 วินิจ ศรีจำเริญ
62 วิภาพร ไชยโส
63 วิลาวัลย์ ฝั้นกันทา
64 วิไลวรรณ จินะ
65 ศิริพร พิงคะสัน
66 ศุลีพร สันธิราษฎร์
67 สลิลทิพย์ เม็ดดี
68 สาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว
69 สุธีรา แตงบาง
70 สุพัฒน์ ทาลาว
71 สุรธัช ติยายน
72 สุรีย์พร สุรศรี
73 สุวัฒน์ ชัยศิริ
74 อภิญญา ไชยเดช
75 อรทัย รุ่งวิทยกุล
76 อรทัย เดชวงศ์ยา
77 อรรณพ โปธิกลาง
78 อรวรรณ เขียวคำ
79 อรอนงค์ ผัดประเสริฐ
80 อรียาพร อรุณเนตร
81 อัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
82 อัมพร เสนางาม
83 อโนเชาว์ วงศ์จันทร์ติ๊บ
84 เพ็ญศรี น้อยบางยาง
85 เมษา โพธิพฤกษ์
86 เรวดี ศรีจำเริญ
87 เสริมชัย สุภาวิตา
88 เสาร์นา ชมภูเทพา
89 เอกพงษ์ นุผาเลา
90 ไพฑูรย์ เกิดสังข์