บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
68 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรนิกา สิทธิกูลนะ
2 คำแฝง เชิมชัยภูมิ
3 จันทราพร คินิมาน
4 จำรัส บัวเมือง
5 จีรพร ป้อข่วง
6 จุฬามณี รุ่งรักษ์
7 จุฬาลักษณ์ ปัญญาวงศ์
8 ชัชชนัน กันทวงศ์
9 ณัฐพงศ์ มัชฌิมะ
10 ณัติรุจน์ ปิยะชาตรีโรจน์
11 ถนอม มูลแก้ว
12 ถวิล สมกัน
13 ทนงศักดิ์ ฟูตุ้ย
14 ทองดี จิตต์เกษม
15 ทัศนีย์ แก้วประภา
16 ทิพวรรณ แสนพรหม
17 ธนวิทย์ เถาเมืองใจ
18 นพมาศ เพียงเกต
19 นิยม วัดพะยา
20 บุญยืน กลิ่นทอง
21 ปฎิญญา หมื่นปา
22 ประเสริฐ ฉับจันทึก
23 ปราณี ทิลาวงค์
24 ปริญญา รักสุข
25 ปวันกร เพลัย
26 ปาริฉัตร วังใน
27 ผ่องพรรณ พุทธวงค์
28 พรศรี บุญธนสถิตย์
29 พัชรินทร์ เสนาะสันต์
30 ภัทราวดี สนั่นเมือง
31 ภาริณี ตาตุ
32 มลธิชา สุตาโย
33 รัชฎาพร ศรีทองใบ
34 รัญชิดา ใหม่แก้ว
35 วชรพร อนันชัย
36 วธูพิตรา เต็มระวงค์
37 วนิดา เขมะศิริ
38 วัชรินทร์ อิวปา
39 ศรีคำ มาแช
40 ศักดิ์ชัย องอาจ
41 ศิริพรรณ จันทร์สว่าง
42 ศิริมาศ เชิมชัยภูมิ
43 ศิริรุ่ง เขมะศิริ
44 สถิตย์ หล้าบือ
45 สมพร จันโสภา
46 สมฤทัย ผิวกลาง
47 สมศักดิ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์
48 สหชัย แก้วไทรเลิศ
49 สันทัด ฤทธิคุณ
50 สุชาดา เตชะกัน
51 สุชิน อินทะวงษา
52 สุพัตรา รักสุข
53 สุรชัย แสนคำ
54 สุรีย์ เขมะศิริ
55 สุวรรณดี ทนุเสริม
56 อรชา ไชยวงค์
57 อรวรรณ รัตน์ธรรมดิษฐ์
58 อัณณ์ณิชา นิธิสุวรรณภาคิณ
59 อำพร สุภาแก้ว
60 อุทัย วงเวียน
61 เกษม ตั้งตัวดี
62 เกียรติศักดิ์ คุ้มบุญน้อย
63 เมทินี คงธนประกาศิต
64 เหมือนฝัน วงศ์กิติ
65 แก้วมา ปิกตะหลก
66 แสงจันทร์ รัตนศักดิ์สิทธิ์