บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
67 พมจ. ลำปาง
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกรจ ชาลีวรรณ์
2 กมลวรรณ จันทร์พรมมิน
3 กรพินธุ์ วงศ์เจริญ
4 กรรณิกา เฉลยจิตร
5 กัญชพร วงศ์หอม
6 กัญวรา เปิ้นเขียว
7 กิติมา กุณา
8 กุลวดี หมั่นมุ่งกิจ
9 คนึงนิจ อาลัยญาติ
10 จักรกฤษ สุตาโย
11 จินดา ธิลำพูน
12 จินตนา เจริญสุข
13 จีริสุดา รุ่งรักษ์
14 จุฑามาศ ฟองคำ
15 จุฑามาศ โชติกิตติวานนท์
16 ฉันทวุฒิ ผลมาก
17 ณปภัช ปัญญาศิริกุล
18 ณะรอง ต๊ะมะโน
19 ณัชชา อินกองงาม
20 ณัฐยา ไชยเตกูล
21 ณิชาบูล ผลมาก
22 ถนอม สะพานหล้า
23 ทวีศักดิ์ จันทร์ตระกูล
24 ทองอยู่ โท๊ะนาบุตร
25 ธนวัฒน์ อุดทังกันทา
26 ธนากร ฉัตรภูติ
27 ธนียะ กระต่ายทอง
28 ธนู ธิแก้ว
29 ธิดารัตน์ ขัตติยะ
30 ธีรพงศ์ รูปิยาภรณ์
31 นวพร แก้วคำเครือ
32 นวลจันทร์ เจริญจริง
33 นุชจรีย์ กชเดชา
34 ประนอม สุนารินทร์
35 ปราณี มาลูน
36 ปรารถนา มาลูน
37 ปิยพรรณ จันทร์ศรีเมือง
38 ปิยะ รุ่งรักษ์
39 พัลลภ สุขสุวรรณ
40 พิมพันธ์ ยะเปียง
41 มัฐติกา กาศสกูล
42 ยศ วงค์อ๊อด
43 ระพีพรรณ จรรยานะ
44 ลออ น้อยปวง
45 วรรณิศา สุทธิวงค์
46 วัชรินทร์ ปงจันตา
47 วัชรินทร์ ผลเทิ้ม
48 วิรัลพัชร ใจวังเย็น
49 วิลาสินี พุฒคำ
50 วิเชียร เดชสิริยาภรณ์
51 ศราวุธ วะเท
52 ศักดิ์ศรี มณีเดช
53 ศักรินทร์ ไชยเตกูล
54 ศิริมาศ ไชยบุญเรือง
55 ศุภมาส บุญต้น
56 ศุภิสรา หม้อบุญมี
57 สถาพร กันทวงศ์
58 สถาพร นนกันธา
59 สมชาย อ่อนบาง
60 สวัสดิ์ ศรีสุข
61 สังวาล คันธรักษ์
62 สารวิทย์ สินธนา
63 สิปปะภาส รุ่งรักษ์
64 สิริกร ศุภมงคล
65 สุกัญญา ธิลำพูน
66 สุนทร จวงพลงาม
67 สุพัตรา ชัยศรีวี
68 สุรศักดิ์ พิมพ์ใจใส
69 สุรินทร์ทร เตปินตา
70 หทัยรัตน์ หาญบุญเรือง
71 หนึ่งฤทัย แก้วแดง
72 อรวรรณ วิชัยสืบ
73 อัษฎา วิชัยยา
74 อิศรา คันธรักษ์
75 เกียรติศักดิ์ นาคจู
76 เจนจีรา เมธา
77 เจนนภา เดชสิริยาภรณ์
78 เซ็น ธรรมศรีใจ
79 เพ็ญศรี ชัยอาษา
80 เพ็ญแข ทารักษ์
81 เสริมศาสตร์ ผัดหล้า
82 เสาวณีย์ ยศตื้อ
83 โพธิ์ กัณทะวงศ์
84 ใกล้รุ่ง แก้วเกตุ