บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
66 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ณัชตา ลือสมุทร
2 ดวงพร มีอนันต์
3 ธนพล แย้มกลิ่น
4 ธรรมดล ยุติพงษ์
5 ธัญนันท์ โสภา
6 ธารารัตน์ พึ่งแสง
7 บุญเชิด ปานอ่อน
8 ประสาท เปรมสวัสดิ์
9 พรทิพย์ อรรคพันธุ์
10 ภาคภูมิ คำเขียว
11 มานัส ปิ่นทอง
12 วันชัย พรเอนก
13 วัลลภ พรเสนา
14 สมควร อาจเอี่ยม
15 อรพินท์ ทศวงศ์ชาย
16 อัจฉรา ออมทรัพย์
17 อุ่นเรือน จวงกระโทก
18 เปีย ภาคาหาร