บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
65 สสว.7 จ.ลพบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกกุล พุ่มเจริญ
2 กรรณิการ์ ช้างเฟื่อง
3 กฤษณะ เนื้อเทศ
4 กาญจนา คำธิมา
5 กำไรทอง นวลงาม
6 กิจฑิพา คำนวน
7 ก้องเกียรติ แก้วทอง
8 ขนกวรรณ์ แพรกแหน
9 ขนิษฐา ภูษา
10 คุณัญญา สมวงศ์ติกุล
11 จริยา กางการ
12 จุฑากาญจน์ สุวรรณภักดี
13 ชลธิชา ถาดวิจิตร
14 ชลิต เขียวทอง
15 ชื่นจิต จันทร์ขจร
16 ชุติมา สมประสงค์
17 ณิชาภัทร วิบูลย์พานิช
18 ทหาร เหรียญทอง
19 ธานี พลอยสีงาม
20 นิตยา วงศ์สวรรค์
21 นิธิมา ขำสำอางค์
22 นิธิวดี วงษ์พยอม
23 นิภาพรรณ จันทร์ทอง
24 นิศานาถ ศรีสังวร
25 น้ำทิพย์ พวงระย้า
26 บรรเจิด พวงสุวรรณ
27 บังอร รุ่งเจริญ
28 บุญเลิศ อ่ำบางกระทุ่ม
29 บุษกร สุขสุวานนท์
30 ปภิณวิช ดุจเพ็ญ
31 ประมวล ขำศรี
32 ผกาวดี อยู่เอม
33 พรทิพย์ นนทวงษ์
34 พรพิมล เพ็ญสุข
35 พรเพ็ญ วีระสัย
36 พัชณีย์ กรมแสง
37 พัชรินทร์ ขันติบุตร
38 พัสวี ขจรกล่ำ
39 พิชัย วงศาสุข
40 พุทธิ นามปัญญา
41 พูลสุข สนนิ่ม
42 ภัทรภร พลอยสีงาม
43 ภูมิชาย ปล้องอ้วน
44 มงคลชัย บุญรักแย้ม
45 ลัดดา ดอกสร้อย
46 วกุล ภคสกุลกาญจน์
47 วรรณี ชำนาญพุดซา
48 วัชรินทร์ ไตรสกุล
49 วิชาญ เสริมกลิ่น
50 วิโรจน์ คูณขุนทด
51 วุฒิชัย ทองน้อย
52 ศรัณยา พันธุ์แสน
53 ศิรประภา พุ่มลำเจียก
54 ศุภมนต์ โชติสุทธิ์
55 สมทรง เจริญพันธ์
56 สมบัติ นุชนารถ
57 สมภาค วงษา
58 สมศักดิ์ พันทวี
59 สมเกียรติ พันธุ์แสน
60 สว่างจิตต์ เหล่าอรรคะ
61 สสิวรรณ งามสม
62 สัมฤทธิ์ ไตรสกุล
63 สิริ พืชจันทร์
64 สุทธาทิพย์ เกษมทะเล
65 สุทธินี นุชนารถ
66 สุนันท์ วงษ์นิ่ม
67 สุรีย์ รัตนสุวรรณ
68 สุวัจนา ตรีรส
69 สุวิทย์ โชติสุกานต์
70 หิรัญ วทัญญู
71 อนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน
72 อนุรักษ์ ทัพกฤษณ์
73 อรณิชชา ชรารัตน์
74 อรวรรณ ฉ่ำชื่น
75 อังคณา บุญเนตร
76 อัมพวรรณ์ พวงสุวรรณ
77 อาทิติญาพร จำปาสาร
78 อารีย์ พันธุ์แสน
79 อาสม น้ำแก้ว
80 เจษฏาพรหม สังข์เงิน
81 เทิดศักดิ์ เกรียงไกรเพ็ชร์
82 เพชรรัตน์ สมัครลาน
83 เสาวลักษณ์ ฉิมพาลี
84 โชคอนันต์ พรมสุพรรณ์