บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
64 พมจ. ราชบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกวรรณ พรหมจันทร์
2 กฤษณา นาสูงเนิน
3 ขวัญเรือน ฉิมทอง
4 จิราพร จริงพิมาย
5 ญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์
6 ญาณิศา ปั้นทรัพย์
7 ญาติรัตน์ ชมหมู่
8 ณัฐกานต์ นุชประเสริฐ
9 ณัฐพงศ์ ปานสวัสดิ์
10 ณิชชาพัชญ์ พิชยประภาพรกุล
11 ถวัลย์ บุญชูมณี
12 ธนัชพร ดินเขต
13 ธนิษฐา ลีโคตร
14 ธิดามาศ โพธิดารา
15 ธิติมา บุญนพ
16 นงลักษณ์ เถามะนะกุล
17 นุชจรี ปานชื่น
18 บรรจบ เชื่อได้
19 ประตินันท์ นวัธภร
20 ประภากร โกมลมิศร์
21 ประเสริฐ ปวินธาดา
22 ปาณิสรา ธรฤทธิ์
23 พัชรินทร์ หะลีบุตร
24 พีระพัฒน์ วิเศษหล้า
25 มงคล ปานสวัสดิ์
26 มาลัยอร หิรัณยรัชต์
27 ราชพันธ์ สกุลณา
28 ลลิตา เจริญธนวรกุล
29 ลิ้นจี่ แก้วเขียว
30 วรรณี ปั้นทรัพย์
31 วรวรรณ ซิมประเสริฐ
32 วารี ปัญจะผลินกุล
33 วิมล สืบยศ
34 วิลาสินี ถาวรนิติ
35 วิศรุต สาริกบุตร
36 ศิราภรณ์ สุขศีลล้ำเลิศ
37 ศิริลักษณ์ แจ้งแก้ว
38 ศุลีรัตน์ กิติโรจน์พันธ์
39 สนาม สิทธิประเสริฐ
40 สมคิด มาดมา
41 สมพิศ หลวงแจ่ม
42 สมเจตน์ ใจซื่อ
43 สุธารัตน์ แซ่ก๊วย
44 สุภลักษณ์ ภาระ
45 สุวรรณา ติระการ
46 อภิโชค รอดมณี
47 อริสรา อะละมาลา
48 อลิสรา กรุงจิตร
49 อัญชลี กันทวงศ์
50 อุษณีย์ คำสุข
51 อุษา วงษ์งาม
52 อุไรวรรณ จันทร์จุฬาลักษณ์
53 เกษินี ปาณียะ
54 เสิงป่อง ลำใยสุวรรณ
55 โสภิณ วิชัยดิษฐ์