บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
63 ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กชพร ปัตโชติชัย
2 กฤษณะกร สุวรรณธาดา
3 กัญญณัช นามพันธ์
4 กัญญาลักษณ์ วิสาขะ
5 กาญจนา สูญรอด
6 คำพิง บรูณพันธ์
7 จงกล วิเชียรโรจน์
8 จารึก พานิชนาวา
9 จำนันท์ สุวิทยาภรณ์
10 จิรภัทร ด่านขุนทด
11 จิราภรณ์ วีระกุล
12 จีรยดา ธรรมบุษดี
13 ชลธิชา บุญรับ
14 ชัญญา เสนาะวงศ์
15 ชาญยุทธ ศุกรโยธิน
16 ชิดชนก นาคสินธุ์
17 ช่วง น้อยคำแพง
18 ดวงพร เพียรพิจิตร
19 ดวงแก้ว ศิลปรุ
20 ทวาย เจริญสุข
21 ทอง กุ้งมะเริง
22 ทองเจือ เหมือนส่อน
23 ธิดารัตน์ บุญชู
24 นพพนา เจริญธรรม
25 นพรัตน์ ภารไสว
26 นภาพร สท้านไตรภพ
27 นวลละออง พยอม
28 นารีรัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์
29 นิอร ธนะวัฒโก
30 บัวศร ธรรมถาวร
31 บุญเจิด ทับทิมเล็ก
32 บุศรินทร์ เกิดมณี
33 บุษยา พลลาภ
34 ประกายวัลย์ ธารศรีสะ
35 ประพจน์ ประโคทัง
36 ประสิทธิ์ แสงคล้าย
37 ปราโมทย์ นิลพัฒน์
38 ปาริฉัตร อัศดร
39 พรพรรณ อิงควระ
40 พรรณทิภา สีขาว
41 ภัทรชนก กุ้งมะเริง
42 ภัทรวดี บุญทศ
43 ภัทราพร สุวรรณ
44 มนตรี อมรเมธากุล
45 มาลี ทับทิมเล็ก
46 ยุพิน ชุ่มชื่น
47 รภัสธนกัญจน์ จันทร์มณี
48 รำเพย กิจสาลี
49 ฤกษ์ชัย พันธุ์สกุล
50 วราภรณ์ เดโชพงศ์ไพบูลย์
51 วลิสา สายแก้ว
52 วัชราภรณ์ มะโนเนือง
53 วัฒนะ เนินอุไร
54 ศิริลักษณ์ ไชยงาม
55 ศุภกร แสงคล้าย
56 ศุภรดา อภัยจิตต์
57 สงวนวงค์ พงษ์พิทักษ์
58 สร้อย จีระพันธ์
59 สาทิพย์ ภูธนะกูล
60 สายทอง ประมูล
61 สำรวย อิงควระ
62 สุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์
63 สุพจน์ น้อยคำแพง
64 สุพรรษา วาสุ
65 สุภาพร สุรินสมบูรณ์
66 สุมิตรา กรุณานนท์
67 สุวารี รักสกุล
68 หนี่งฤทัย โฉมวิไล
69 อดิศร วีระกุล
70 อมรพันธ์ พานิชนาวา
71 อรชพร เขินอำนวย
72 อำนาจ หนูพิมพ์ทอง
73 อิสรีย์ หอมอินทร์
74 อุบล บุญมาก
75 อุมาพร วัตตา
76 อุไร คงชุ่ม
77 เจษฏา ผาตะเนตร
78 เตือนใจ พรหมชาติ
79 เพชรรัตน์ บุตรเพ็ชร์
80 เสน่ห์ สีขาว
81 แสงอาทิตย์ คุณิรัตน์
82 โกมล ชุ่มชื่น
83 โชติกา ธำรงลักษณ์กุล