บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
62 นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ชนินทร์ ติรดุลยาพงษ์
2 ชิต หวานบุญ
3 ถนอม พุทธประเสริฐ
4 ทวีศักดิ์ เต็กสงวน
5 พรรณนิภา เต็นฉอย
6 วรรณะ สังข์แก้ว
7 วินิตย์ สังข์แก้ว
8 ศิวพร หมีทอง
9 สนิท สงเกื้อ
10 สมศักดิ์ ครุฑจ้อน
11 อำไพ แสงจันทร์
12 อุทัย หัทยานนท์
13 ไชยชนะ สารพงษ์
14 ไตรรัตน์ ไขวารี
15 ไพฑูรย์ นิลสุริยกร