บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
61 พมจ.ระนอง
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 คณิศสรณ์ พึ่งพันธุ์
2 ณัฐขวัญ บุญเซ็ก
3 ธนิดา โชควัฒนางกูล
4 นฤมล ไทยวงศ์
5 นำทัพ รอดสุทธิ์
6 ปณพร ไพบูลย์
7 ปณิตา อิทธิกุล
8 พัชรี สังวาลวงษ์
9 วรรณิภา สระศรี
10 วารินทร์ คงรักษา
11 ศิรินารถ ศิริบรรจง
12 อมรรัตน์ กิตติสุนทราภรณ์
13 อรรถพล หัสทน
14 อังคณา มนต์หาญ
15 อารีย์ พ้นภัย