บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
60 พมจ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล