บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
60 พมจ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกวรรณ น้อยก้อม
2 กาญจนา ทุนิจ
3 กีรติกา กีรติพงษ์ไพศาล
4 ขนิษฐา พัฒนจักร
5 จันทร์จิรา บรรณาคำ
6 จีรพันธ์ พลแสน
7 ณิชาภา กำลังดี
8 ธนิษฐา เฉลิมแสน
9 ธรรมวิชญ์ คำดี
10 นิติรัก วรนาม
11 นิภาพร เวฬุนารักษ์
12 ประภาพร น้าวแสง
13 พัชราภรณ์ พุกบัวบาน
14 พานทอง สังขะกูลรัตน์
15 มุณินทร์ชร อัคนิจ
16 รัมภา เวียงวิเศษ
17 รุจิรา ปัญญาทอง
18 ลัดดา โบลาศรี
19 วนิดา สมานมิตร
20 วัลลภ นาเมืองรักษ์
21 วารุณี จำปาเวียง
22 วาสินี ศิริสอน
23 วินัย ไวประเสริฐ
24 วุฒิชัย สุพรหมอินทร์
25 สมทรง แก่นสุวรรณ์
26 สุชาติ มีเสม
27 สุดปรารถนา ดิลกสุนทร
28 สุปราณี เดชอุทัย
29 สุภาพ เหล่าวงศ์ษา
30 อทิตยา จันทะเช่
31 อรทัย ป้องสุวรรณ
32 อรุณนี สีส่อง
33 อาทิตย์ พารานะที
34 เฉลิม แก้วภิรมย์