บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
59 พมจ. ยโสธร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กอง ช่างคำ
2 กัลยา โพธิ์ทอง
3 กิติยา ศิริโสดา
4 คุณวุฒิ ศรีทัพไทย
5 ฉวีวรรณ์ บูรณกิตติ
6 ชัยวัฒน์ พรมโสภา
7 ณรงค์กรต สิงห์ครุธ
8 ตติยาพร แสงกล้า
9 ถนอม บุญประครอง
10 ทรงกฤษณ์ มีพันลม
11 ทวีพร กลมเกลียว
12 ธิดา ละครวงษ์
13 นันทพร ศรีทัพไทย
14 นิศาชล พงษ์ศาสตร์
15 บุญเรือง เข็มทอง
16 ประพันธ์ ศรีระษา
17 ประไพศรี ภูคำ
18 ปรีชา ปัญญาดิษฐ์
19 ปัณณวิทย์ สุอนันตา
20 ปิยวัฒน์ กิมะพงศ์
21 พรนภัส ซาเสน
22 พัชรา สนามพล
23 พัทธิอร กาฬสุวรรณ
24 พันธุ์ทิวา โทสวัสดิ์
25 พิศมัย พนมจันทร์
26 พุทธพงศ์ ชอบศิลป์
27 ภานุวัฒน์ คำทา
28 ภูมิวดี มีสุข
29 มัชฌิมะ กกแก้ว
30 รมย์ณลิน พิลาภ
31 รุ่งโรจน์ บุญญลักษณ์
32 ลำดวน เวชกามา
33 ลำเพย ภูอุทัย
34 ลินจง เวฬุวนารักษ์
35 วนิดา บุญปก
36 วรรทธนะ โสมาบุตร
37 วริศรา เจริญชัย
38 วิภาวดี เจียมเจริญสิน
39 วีระพงษ์ อนุพันธ์
40 วีรินท์ นิตย์สุวรรณ
41 ศศิธร ศักดิ์ศรี
42 สมนึก คำสาร
43 สันธาดา การุณยวนิช
44 สุกัญธณา คุณสุข
45 สุทธิวรรณ สุทธิอาคาร
46 สุธาสินี สุดแสน
47 อนุวัฒน์ บุญพันธ์
48 อภิชาติ อภิชาตบุตร
49 อมรประภา ชูรัตน์
50 อรรณพ ตรีนิคม
51 อาภรณ์ สีสา
52 อุบลรัตน์ กล้าวาจา
53 เกษม ศรีบุระ
54 เพทาย นันทะเสนา
55 แสงเดือน ทองทา