บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
58 นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จารุวรรณ ฉันทโพธิ์สิริ
2 ชูรัยยา รอยิง
3 ธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง
4 พยุง อัจจุตมานัส
5 วัชรี ศิริ
6 อมิลตรา หนูผุด
7 เกตุแก้ว ศรีดิษฐ์
8 เกศรินทร์ เพชรประดับ
9 เตือนใจ ชูปาน
10 เรณู จิตร์บาล
11 เสาวลักษณ์ รักนุ้ย