บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
57 พมจ. ยะลา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กานีรัดน์ แวนะไล
2 จรัญ จุทอง
3 จริยา รักษาวงศ์
4 จรูญ ศิริสวัสดิ์
5 จันทนา บุญทิก
6 จินดา ศรีนุ่น
7 จุไรวรรณ อักษรถึง
8 ชีพ บุญช่วย
9 ชุติกาญจน์ ครุธบิน
10 ฐิติรัตน์ สาระพงค์
11 ณัฎฐิกา พรหมทอง
12 ณัฐธิดา ขุนแผ้ว
13 ดารารัตน์ ภิญโญ
14 ดือรอแม หะนะเต๊ะ
15 ทรงเกียรติ เพชรริน
16 ธัญญาภรณ์ คงทน
17 ธเนศ ธเรศพล
18 นภาพร จุทอง
19 นฤมล บุญช่วย
20 นิตยา มุทามาศ
21 นูรีซัน ตีโด
22 นูรีฮัน กาปิง
23 บุญชง ใจธรรม
24 ประดับ เพชรหัวบัว
25 ปารมี ปาติเป๊าะ
26 พัชรี ไทรทอง
27 พิทยุตน์ สุนทร
28 พิมพ์พนิต เอียดแก้ว
29 ฟาซียา อาแซ
30 มนัสนันท์ นิลมาล
31 รอฮานี สมาเฮาะ
32 รัษฎากรณ์ รัตนดาราโชค
33 รุสมานี แซเร๊าะ
34 รูสีย๊ะ อิอะแต
35 ลัดดาวัลย์ สายเอียด
36 ลาตีป๊ะ หะยีเด
37 วัชรินทร์ สังข์กล่อม
38 วันดี เกื้อเกตุ
39 วิชิต ภิญโญ
40 วีรศักดิ์ มณเทียรสุภา
41 วโรชา บุญธรรม
42 ศิริรัตน์ สตรอว์
43 ศุภลักษณ์ แสงขาว
44 สงกรานต์ ไชยพจน์
45 สมพร ดาราจิตร
46 สมเดช ลอยประภาพ
47 สมโภชน์ มณีคล้าย
48 สมใจ บุญอาจ
49 สาทิตย์ บุญดวง
50 สำเริง แก้วน้อย
51 สุนันณา ชายกุล
52 สุภาพร นวลศรี
53 สุภาพร วุฒิศาสตร์
54 สุภาภรณ์ คงมาก
55 สุภารัตน์ จาริยะ
56 สุรพงษ์ คณานุรักษ์
57 สุไรดา วาเด็ง
58 สูหารียะห์ แฉมิง
59 อภิสมัย ดำบาง
60 อรุณ มาศปิยวงศ์
61 อัจฉราพร ดาราจิตร
62 อัญญารัตน์ พื้นผา
63 อับบาส คำสิงห์
64 อาซีซะห์ เจะอุมาร์
65 อารียา กาญจนโรจน์
66 อาอีเสาะ หะยีแวนาแว
67 เนตรนภิส แก้วน้อย
68 เพ็ญประภา ทิพย์นุ้ย
69 เสาวนีย์ ทองธรรมชาติ
70 เอกสิทธิ์ ศรีสว่าง
71 แก้วกานต์ เกื้อแก้ว
72 แจ่ม เม้ยขันหมาก
73 แสงทิพย์ ดาราจิตร
74 แอนจิรา แก้วในเมฆ
75 โสภา จูวัตร์
76 โสภา บุญดวง