บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
56 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมล หยกวิเชียรรัตน์
2 กระจ่าง ปองบุญเกษม
3 กระแส กองแก้วสดใส
4 กันยา แก้วมูล
5 กำชัย แปงมูล
6 จันทราภรณ์ ปองไมตรีเจริญ
7 ชัชวาล วนสกุลชัย
8 ชุติกาญจน์ กุณพันธ์
9 ชุมพร ฌานอนันต์
10 ชุมพล วัฒนพร
11 ซีซอ คงฤทธิ์กล้า
12 ณัชชา หยกมาลัยรัตน์
13 ดี ถิ่นวนา
14 ทรงศักดิ์ ดวงพร
15 ทวีศิลป์ ชาติชำนิ
16 ทวีสุข ผาติสถิตชัย
17 ทอง วงศ์ศักดิ์ศรี
18 ทองสุข หวังล้อมกลาง
19 ธนากร วงศ์น้อย
20 ธนิสสรา แสนเมืองมา
21 ธาวิต ธรรมจักร์
22 นพพร หยกโรจนพสุ
23 นันทชัย เบญจวรรณวงศา
24 นิรมล นะซอ
25 นิลุบล วัฒนพร
26 บรรจง รักเผ่าดง
27 บานบุรี ทนันชัย
28 บำเพ็ญ วรรณไชย
29 บุญมา อาสาไพร
30 บุญยศ กระจายมงคล
31 ปกรณ์ อุดมมหาไพร
32 ประจักษ์ ศรีพรเจริญจิต
33 ประทุม เกิดมงคล
34 ปราณี รัตนา
35 ปราณี เพ็ชรพิมาย
36 ปริศนา ธรรมขันธ์
37 ปัญญา ชลหาญ
38 พรทิพย์ พงษ์สงวนจันทร์
39 พลพสิษฐ์ วงค์อ้ายตนะ
40 พัชรี พูลน้อย
41 พุฒิชัย ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
42 ภัสสร วรอุไร
43 ภูวรา ปองปัญญาสุนทร
44 มงคล ดีสมประสงค์
45 มานพ เพชรพญาไพร
46 ราเชนทร์ อารีย์
47 วนิดา มารดาวงศ์
48 วริษฐา วนาเชิง
49 วัชรียา ศรีหิน
50 วันชัย กรีฑาพันธ์
51 วิทยา ศักดิ์ชัยปัญญา
52 วิทยา โคตะนนท์
53 ศรีวรรณ กมลดีเยี่ยม
54 ศิริวรรณ อารีย์
55 สมชาย พลีทั้งกาย
56 สมปอง ฉ่ำรสสุคนธ์
57 สายทอง ตุ่นคำ
58 สิงห์ชัย กรองบริสุทธิ์
59 สิงห์ทอง กมลดีเยี่ยม
60 สุชาดา วรอุไร
61 สุทน สุขนาค
62 สุนีย์ หยกสิริบุตร
63 สุพงศ์ เปรมใจประชา
64 สุพรรณี พลับพลึงพนา
65 สุพิน ผาติสถิตชัย
66 สุริยัน สายสุวรรณ
67 อภัย โปร่งสกุล
68 อภินันท์ กมลดีเยี่ยม
69 อภิรักษ์ สิงห์สุรศักดิ์
70 อัมพร บุษบาไพร
71 อุทัยวัฒน์ ขำดี
72 อุไร กองวงสา
73 เกรียงศักดิ์ หยกสิริบุตร
74 เดช ไพรเพลิน
75 เบญญทิพย์ ถิ่นวนา
76 เพ็ญนภา ศรีพลัง
77 เมธินี เจริญสุข
78 เรืองวิทย์ ศรีหิน
79 แดง จงศรี
80 ไพบูลย์ มารดาวงศ์