บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
55 พมจ. แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กล้าณรงค์ ก่ายกอง
2 กัลยา เชียงคำ
3 คีรีพร มูลธิ
4 จารุณี จันทร์เจนจบ
5 ต๊ะ กิตติวิโรจน์ชัย
6 ธัญญาภัทร อุดมไพรวารี
7 นายสมชาย สุปืนตา
8 บุญตวย ธิว่อง
9 บุญส่ง แจแฮ
10 ปราณี ฐิติอุดมศรี
11 พลอยพรรณ พลอยทับทิม
12 พศวีร์ ลำปา
13 ภุมรินทร์ แจ่มใส
14 มยุรี อมรใฝ่มงคล
15 ยุวรินทร์ สายประเสริฐ
16 วิจิตร รัตนอารยธรรม
17 ศรีสุวรรณ สรศักดิ์
18 สุรินทร์ มูลธิ
19 อนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม
20 เพ็ญประภา จันทร์เต็ม
21 แฉล้ม ทองเกลา