บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
54 พมจ. มุกดาหาร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กษมน ลือนาม
2 จริญญา วันทาวงศ์
3 จันทิรา ลาภมาก
4 จารุวรรณ จันทร์ขาว
5 จินตนาภรณ์ คล่องดี
6 ชนาวรรณ นามวงศ์พันธ์
7 ชัช เสถียร
8 ชัยณรงค์ ศิริสุข
9 ญาณิดา สุดาบุตร
10 ฐานิตา ไกรพลประดิษฐ์
11 ทรัพย์สิน พันธ์ศรี
12 นาวิน เรืองมนตรี
13 ประภาวัลย์ บุญเรือง
14 ประมัย รักสะอาด
15 ประสาน สิงห์เบี้ย
16 พจนีย์ มีพันลม
17 พุทธา กลางประพันธ์
18 ภารุณี วังคำ
19 ภิญโญ รักสะอาด
20 ยุทธภูมิ กุลจิตติสาธร
21 รัชนี เชื้อหาญ
22 วิภาวดี วังคำ
23 วิราวรรณ ไชยกุล
24 ศรัณย์ทิพย์ คนหาญ
25 ศิริลักษณ์ ส่งเสริม
26 สมมาตร อาจวิชัย
27 สิริกาญจน์ คล่องดี
28 สุทาวรรณ แก้วใส
29 สุวิมล กุลสุจริต
30 อรุณวรรณ วงศ์สามารถ
31 อักษร ราชชมภู
32 อุทัยวรรณ ไผ่โสภา