บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
53 พมจ. มหาสารคาม
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัณต์ญาภาศ์ มาอ้น
2 กัลยกร ภูสมมา
3 คำเป้ย ทับลา
4 จริยา ปัตตานี
5 จันทร์จิรา คำแก้ว
6 จารุวรรณ สิงห์สวัสดิ์
7 จิรภัทร มุลี
8 ชัยกฤต ปิตตาทโน
9 ชัยรัช ผาพงษา
10 ณัชชา จันทา
11 ณัฐพล จันทรคติ
12 ทศพร นันทอัมพร
13 ธวัช ศรีเกษ
14 น้ำทิพย์ น้อยดี
15 บงการ อิ่มสำอางค์
16 ปรีดา บุตรโคษา
17 ปุณญณุช วานิชย์
18 พรชนก เชิงหอม
19 พัชนี บัวบาน
20 พินิต ดวงจันทร์โชติ
21 มุกดา ชัยยศ
22 ระพีพร ธิติสุทธิ
23 รัชนี สีนามเพ็ง
24 วาสนา มุลี
25 วาสนา สังสมานันท์
26 วิภักตรา ไพรลิน
27 วิวัช แสนมีมา
28 วิเชียร สีดี
29 ศิริพล เรืองศรีมั่น
30 สมจิต สมบัติหอม
31 สมชาย แพนสง
32 สมสมร เหล่ามูล
33 สาวิตรี หงษ์โยธี
34 สุชาดา โมคะรัตน์
35 สุธารทิพย์ ภูอุทัย
36 สุปราณี ศรีภักดี
37 สุปัญญา ทองนอก
38 เยาวลักษณ์ ชินบุตร
39 เสาวลักษณ์ ทินเลย
40 โสภณ ศรีสังข์