บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
52 ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จารุวรรณ ศรีภักดี
2 จิราภรณ์ เซ่งฟัด
3 จุฑาลักษณ์ จุติศัพย์
4 ทัศณีญา เยาว์ดำ
5 นเรศ รัตนอุไร
6 น้ำอ้อย เรือนทอง
7 ผุสดี สามนตราช
8 วิภาดา เพ็ชรดี
9 วิภาวดี มากจุ้ย
10 สมควร ถนอมนา
11 สิรินพร สืบวิเศษ
12 สุธาดา พระวิเศษ
13 เมธิกาญจน์ ชัยเพชร