บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
51 พมจ.ภูเก็ต
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 การ์ตีนี เจ๊ะเด็ง
2 จิตรลดา สังข์ประพันธ์
3 ชฎาพร ก้อนแก้ว
4 ชุติมา คงเดิม
5 ณัฐวัศ ขวัญปาน
6 ดวงใจ ลิ้มไส้หั้ว
7 นภาพร วีริยานันท์
8 นันทิกานต์ นวลสอาด
9 นิโลบล ดินดำรงกุล
10 ประจวบ สนามพลี
11 ประจักษ์ แจ้งใจ
12 ปวีณา เผือกเจริญ
13 พนิตตา ทองมั่นคง
14 พยงค์ สิทธิชัย
15 พิมล เทพหนู
16 มัตติกา เลื่อนธรรม
17 รัตนา สนามพลี
18 วาสนา โชติชัยพิพัฒนา
19 วิมลศรี ซ้ายประดิษฐ์
20 วีรภัทร์ อินะมูนา
21 สาวิณี บางหรง
22 สำอางค์ โชคชัยวัฒนา
23 สิริวรรณ นวลจันทร์
24 สุดจิตตรา แจ่มจิตร
25 สุภาวดี ทิมทอง
26 สุวิมล นิรันดร
27 อรอุรา แซ่ติ๋ว
28 อาอีค๊ะ ขาเรมดาเบะ
29 อุรัยวรรณ์ แสงแก้ว
30 ไพลิน ศรีนคร