บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
50 พมจ.พะเยา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กำจัด เจนจิต
2 กิตติยา ผลดี
3 กุลฌิสาข์ ซ้ายอุดมศิลป์
4 จักรกฤษ เยาว์ธานี
5 จีระพันธ์ แสนกือ
6 ชัญญพัชร์ บุญเกิด
7 ณัฏฐินี ดวงมณี
8 ณิรดา อ่อนน้อม
9 ทรงพิลาส วงศ์ใหญ่
10 นวลฉวี เขื่อนวัง
11 นันท์นภัส สีสุก
12 นารีนารถ สิทธิ
13 นิรามัย ผลดี
14 ปรชล ฉลอม
15 ประณยา น้อยทิม
16 พยอม พวงอินทร์
17 พิชญนันท์ นามศรี
18 ภิญญู ผ่องศรี
19 มัทวัน วงค์ขัติย์
20 ลภัสรดา เลาคุ้ม
21 วชรศร บุญประเสริฐ
22 วรัญญู สมวงษา
23 วีระ แสงสว่าง
24 สงวนชัย วงษารัตน์
25 สมชาติ หว่างพิทักษ์
26 สวัสดิ์ ชูสุข
27 สุดา จอมนาสวน
28 สุธาสิน จ๊ะเขียว
29 สุพัตรา ปัญญา
30 อณิรา ธินนท์
31 อินปัน รบชนะ
32 เพิ่มศักดิ์ อินทสโร
33 เลิศ พวงอินทร์
34 เศรษฐ์ บุญงาม
35 เอกลักษณ์ นักไร่
36 โสธร วงศ์ประจวบลาภ
37 ไกรศร ฉัตรเชิดตระกูล