บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
49 พมจ.แพร่
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัญกร ประเทือง
2 กัลยารัตน์ กุมรัมย์
3 ชมภูนุช ป่าดอน
4 ธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร
5 บงกช สัจจานิตย์
6 บรรจง อันสนธิ์
7 ปราณี หงษ์สิบสาม
8 ปราวีณา ดิษฐสว่าง
9 ภัทราวดี ป่าธนู
10 มยุรี เทพิกัน
11 รวินันท์ สุวรรณรินทร์
12 รุ่งธิวา สมบุตร
13 ละเอียด เชิญอักษร
14 วัชรารัตน์ อุตคำมี
15 วัลลภา ธนู
16 วิจิตร คำเพ็ชรดี
17 ศักดา กตกุลอำพร
18 ศุภักษร ทองศิริประภา
19 สงกรานต์ ศรีจันทร์กาศ
20 สุดาภรณ์ สารจันทร์
21 สุพิชฌาย์ สุระโพธา
22 สุรางคนา ศรีจันทร์แดง
23 อนงค์ เจริญวัย
24 อรพรรณ วัฒนะ
25 อรวรรณ จินดามณี
26 อัญชัญ หวังระบอบ
27 เกสราพร แห่งพิษ