บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
48 พมจ. เพชรบูรณ์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรนิกา หอมรส
2 กฤตเมธ อับดุลรอแม
3 คำรณ มาสี
4 จิรวุฒิ ศิริรัตน์
5 จุฑาทิพย์ จันทร์อำไพ
6 ชิตชัย สมอุปฮาด
7 ทิวาภรณ์ รอดเรือง
8 ธนเทพ บุศน์น้ำเพชร
9 นฤตย์ธร พรหมบุญ
10 นันทพร จำปาแก้ว
11 บุษราคำ ศรีแสง
12 ปราณี ทองวรรณ
13 ปริญญา เปี่ยมประถม
14 ภรภัทร แสนยากุล
15 มยุรี บุรีรักษ์
16 มลจิตต์ อุ่นอุ้ย
17 มานิตย์ กันเตียง
18 มาโนชญ์ คงรัตนชาติ
19 วรวิทย์ สายบุญยืน
20 วัชราภรณ์ ธีระสาร
21 วิรัช อุตกันภัย
22 วิโรจน์ ครุฑนาค
23 ศิริพร ตรีเหลา
24 สมศักดิ์ หอมหวล
25 สะอาด แสงสิทธิ์
26 สาวไทย วรปัญญา
27 สุปกรณ์ กาแก้ว
28 สุพรรณ ทองทับ
29 อัจฉรา สมอุปฮาด
30 อำพัน ห้อยพิกุล
31 เกษม สินหมี่
32 เจษฎา พันธ์ประสิทธ์
33 เสงี่ยม หอมหวล
34 เอกภพ สักเพ็ง
35 แก้วใจ แสงสิทธิ์