บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
47 ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรวรรณ ศุทธยาลัย
2 กิติยา วงศ์ทอง
3 กุสุมา เขียวอ่อน
4 ขวัญเรือน สุพล
5 จำนงค์ คงฤทธิ์
6 จิตนภา ชูชื่น
7 จีรวรรณ น้อยวงษ์
8 ฉวีวรรณ โตสมภาพ
9 ฉันทิศา คล้ายคลึง
10 ชูศรี นุชน้อย
11 ซอเฟีย จรัลศาส์น
12 ณัฐมน เสริฐคัมภ์ศร
13 ณัฐศิกาญจ์ สุขวิริยะวงศ์
14 ดาวนภา รามนัฎ
15 ดำริ ศิริฤกษ์
16 ทิพย์ชยาภรณ์ เย็นใจ
17 ธนบดี ประสานสารกิจ
18 ธิดารัตน์ เกตุทอง
19 ธเนตร แช่มชื่น
20 นัยเนตร อุ้มนุช
21 นิคม แช่มชื่น
22 นิพนธ์ เกิดทอง
23 บุญมา ศรีเกตุ
24 บุบผา สุดใจ
25 บุหงา คีรีบุตร
26 ปัทมา สิทธิวิชัย
27 ปุณณดา เกตุจันทร์
28 พงษ์ศักดิ์ พูลแก้ว
29 พรพรรณ สีงาม
30 พันทิวา แต้มทอง
31 พิชัย เรืองวิชา
32 ภวินท์ วงศ์กุลธนกิจ
33 ภิญญาพัชญ์ สันติจิราวัชร์
34 ยุวรี เกิดผล
35 ลักษมี ศรีสมทรัพย์
36 วชิรวิชญ์ กฤตกรธนเดช
37 วรนุช ยิ้มละมัย
38 วรรณี พูลสวัสดิ์
39 วสัณฑ์ อวยศิริ
40 วารุณี ลิ้มสกุล
41 วาสนา สะอาดเอี่ยม
42 ศริญญา รอดสวัสดิ์
43 ศรีไพร เจ๊กภู่
44 ศิริพร ศรีจันทร์
45 ศิริรัตน์ ศรีจันทร์
46 สนั่น นิลพัฒน์
47 สมฤทัย ปานไพรศล
48 สมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
49 สมัชญา เกิดทอง
50 สินทรัพย์ นกแก้ว
51 สุชาดา พิพัฒสุวรรณชัย
52 สุพิชชา เพ็ชรวงศ์
53 สุรัตน์ ผลประเสริฐ
54 อาภาพร สุขวิริยะวงศ์
55 เขมชาติ แย้มนิล
56 เครือวัลย์
57 เจียรพงศ์ ชัยฤทธิ์
58 เบญจมาภรณ์ ฉิมสิงห์
59 เปมิกา รักนุ้ย
60 เผียน คล้ายทอง
61 เลิศลักษณ์ เปี่ยมลาภ
62 เสาวคนธ์ อาศิรเมธี
63 โอกาศ ยูนิพันธ์