บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
46 พมจ. พิษณุโลก
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กชพร รอดคง
2 กรกนก ยอดเจริญ
3 กฤติมา โรจนทัพพะ
4 กัญญารัตน์ ถารัตน์
5 กัลยา โทปุญญานนท์
6 กุสุมา ธิกาพันธ์วรรณา
7 ขวัญกมล ธัญญะ
8 ขวัญเรือน เปรมเกิด
9 ขวัญเรือน แผนสนิท
10 คมเพ็ช พิลุม
11 จยุตต์ ทนุเสริม
12 จักรกฤษ ศรีคล้าย
13 จันทนา บุญนาก
14 จันทร์นภา ข้ามแปด
15 จำเนียร พุ่มจันทร์
16 จิราภรณ์ พรมส้มซ่า
17 จุฑาทิพชูมณี วรรณดีกุลภัทร
18 ชญาณ์นันท์ รอดทอง
19 ชณวัตร สิงห์โต
20 ชลลดา ภู่เอี่ยม
21 ชัยสิทธิ์ ธิยะใจ
22 ณัฐชภัทร ภู่เอี่ยม
23 ณิชฌา พวงมาลัย
24 ดาริณี คชนิล
25 ดำรงค์ ทับทองหลาง
26 ต่อศักดิ์ ขำโต
27 ทองอินทร์ นนทะคำจันทร์
28 ทอน พิลุม
29 ธนกรณ์ ภู่เอี่ยม
30 ธนิดา ทับทองหลาง
31 ธัฑรีการ์ พระสนชุ่ม
32 ธีรพงศ์ อยู่เจริญ
33 นพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล
34 นภัสวรรณ ดีอ่ำ
35 นภาภรณ์ ศรีทะ
36 นัชชา โสดามุข
37 นันทวัน ใจการุณ
38 นิตินัย อุทัยรังษี
39 นิวัตร บัวมาก
40 บุญญารัตน์ พุ่มทอง
41 บุญมี งูแปง
42 บุญเลิศ นิ่มบัว
43 บุณยาพร คชนิล
44 บุรี ลาดสลุง
45 ปทุมวดี ภาคสุภาพ
46 ประดับ ทิมจันทร์
47 ประพจน์ โทบุรี
48 ประพัฒน์ หงษ์ทอง
49 ประเสริฐ จันทร์กอโต
50 ปรัชญา บุญเจริญ
51 ปราณี แก้วเขียวเหลือง
52 ปรีชา จันทร์งาม
53 ปรียา กาบดี
54 ปิยะนุช แสนนก
55 ผ่องศรี ศรีดารักษ์
56 พิชญา พงษ์ขันธ์
57 พิทักษ์ บุญฤทธิ์
58 พิมพ์พรรณ อาบเงิน
59 พิสุทธิพนธ์ พวงมาลัย
60 มนัสพร สัมฤทธิ์อร่าม
61 มังกร บูระพันธ์
62 มานพ รันศรี
63 มาลัย นวลหลง
64 มินตรา คำจำปา
65 รจนา แสงไทย
66 รวินันท์ พ่วงพลับ
67 รัตติยากร ไทยยัง
68 ราเชน พุ่มด้วง
69 รุ่งนภา สุวรรณ์
70 ละมาย บุญเปี่ยม
71 ละออง เจียมแท้
72 ละอองดาว พุทธจักร
73 วรรณา แสสุวรรณ์
74 วาสนา สุขทรัพย์
75 วิจิตรา มังสา
76 วิจิตรา ใบยา
77 วินัย แก้วภัทรกุล
78 ศศิกมล เลี่ยมรักษ์
79 ศศินันท์ อิสรีย์วิทัต
80 ศักดิ์ศรี ศักเจริญชัยกุล
81 ศิริกานต์ ชาวห้วยหมาก
82 ศิริชัย ทองอ่ำ
83 ศุภากร กลิ่นประหลาด
84 สมจิตร ปานวงษ์
85 สมชาย ผาด่าน
86 สมพงษ์ เพ็งสร้อย
87 สมศักดิ์ ภูมิผล
88 สมาน พลอยประดับ
89 สรัลพร โตท่าโรง
90 สหรัฐ ศิระเลิศ
91 สาวิตรี บุญนะ
92 สิริกร กงชา
93 สุชาติ แสงพรหม
94 สุทิศา ไชยติกะ
95 สุนีย์ เลิศพิทักษ์
96 สุพรรัตน์ ปัญญาวัน
97 สุพิศ แสงลา
98 สุรีรัตน์ ชัยเกตุ
99 สุวรรณภูมิ บุระธานัง
100 สุวิมล วัฒนาณรงค์
101 สุเทพ ชีวะรัตน์
102 อภิวัฎ โพธ์ดี
103 อรนุช ชัยชาญ
104 อรวรรณ เครือลาว
105 อังคณา ทับทองหลาง
106 อัญชลินทร์ นิธินันท์นรากุล
107 อำนวย เทพทอง
108 อุรารัตน์ ทอกไข
109 อุไร นารถสิทธิ์
110 เกียรติพงษ์ แสนยากุล
111 เจริญรัตน์ ทรัพย์เจริญ
112 เฉลิม ตุ่มเงิน
113 เชาวณีย์ ทานะมัย
114 เชาวฤทธิ์ แจ้งแก้ว
115 เป็ง บุญรัตน์
116 เพลินตา วงศ์คำปัน
117 เพ็ญนภา อินแตง
118 เสกสรรค์ หะขุนทด
119 เสน่ห์ โพธิ์อยู่
120 โสภา พรหมเมือง
121 ไพฑูรย์ พรหมเมือง
122 ไสว สนศิริ