บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
46 พมจ. พิษณุโลก
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล