บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
45 พมจ. พิจิตร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กชนิภา เขียวดอกน้อย
2 จักรกฤษณ์ สระศรี
3 จันทรา แก้ววิเชียร
4 จารุวรรณ กอนคำ
5 จินตนา เลิศสุขสมบัติ
6 จีรนันท์ ธาราภูมิ
7 ดำรงค์ วงษสวัสดิ์
8 นงณภัส เลิศภักดีกุล
9 นันท์นภัส จันทร์เชื้อ
10 นุสรา เมฆอ่ำ
11 น้ำผึ้ง คล้ายพุธ
12 ผไท ชัยชาญ
13 พรทิพย์ อารีเอื้อ
14 ภัทราลักษณ์ จูทิม
15 รักชนก พรมจาด
16 ศิริวิภา เปลี่ยนสาย
17 ศุภจิรา เบิกสว่าง
18 สุมาลี จีบสุวรรณ์
19 อนุวัตร กินกิฬา
20 อมรรัตน์ แก่นแก้ว
21 เกศนีย์ ศรีหิรัญ
22 เอื้องดอย กีรติบริบูรณ์