บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
44 พมจ. พัทลุง
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กันยารัตน์ ปิ่นน้อย
2 กัลยา โภชากรณ์
3 ขวัญ จานพิมพ์
4 จารุณี เพ็ญชัย
5 จำเนียร อินทองแก้ว
6 จุฑารัตน์ มณีโชติ
7 จุรีรัตน์ ทองแก้ว
8 จุลีพร เหน็บบัว
9 จุฬาพร ทองบุรี
10 ชฎาพร เทศทองมี
11 ชะอ้อน ช่างสาน
12 ฐาณิญา เจริญวงศ์
13 ฐิดายุ เส้งรอด
14 ณิชาภา พูลหนู
15 ดวงอมร รามด้วง
16 ธนวรรณ ศรีรุจี
17 ธัญพร อุ่นเศียร
18 นงลักษณ์ คำหลง
19 นพรัตน์ กอวัฒนากุล
20 นฤมล บุญผลา
21 บุญโชค ทิพย์นุ้ย
22 ประกิจ ปานแก้ว
23 ประชา กาแก้ว
24 ปราณี เรืองพุทธ
25 ปริญาติ แขกเพ็ง
26 ปริศนา หนูพริก
27 ปุญญาดา อินยอด
28 ผุศฎี วางกลอน
29 มงคล กลับสกุล
30 มณฑา อมตเวทย์
31 มณี สารผล
32 ยุพาภรณ์ อภินันท์ดา
33 รัชนีกร หมวดทอง
34 ละอองทิพย์ สิริวัฒนา
35 วนิดา มาตีด
36 วรรณธิดา คำเด่นเหล็ก
37 วรรณี ทับทิมทอง
38 วิไลลักษณ์ นวลจรัส
39 วีระชัย ทับทิมทอง
40 ศุภกรณ์ พูลดุสิต
41 ศุภวดี รอดมา
42 สงบ ไหมสุข
43 สมพงษ์ ไชยะสุชีวะ
44 สายัน ผอมฉิม
45 สุธีรา นุ้ยจันทร์
46 อรนภา ชัยสุตานนท์
47 อรพินท์ เทพหนู
48 อรุโนทัย เดชะ
49 อร่ามศรี ปานดำ
50 อัมพิการ์ เจ้ยชุม
51 อิทธิยา มธุวาที
52 อุไรวรรณ หน๊งมา
53 เกษมสันต์ คงแก้ว
54 เจนจิรา ขวัญสกุล
55 เดชฤทธิ์ เส้งมี
56 เสาวภาคย์ ขุนฤทธิ์