บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
44 พมจ. พัทลุง
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล