บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
43 นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ประเวศ ไชยสุวรรณ
2 วิไลวรรณ บุญอมร
3 สมพร เจริญยศ
4 เมธา ลามี