บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
42 พมจ.พังงา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จิตลดา บริสุทธิ์
2 ดวงสมร โกศัย
3 ประชาธิป ภักดีประชา
4 มนรัตน์
5 ยุวลักษณ์ จันทนา
6 ศิริวัลย์ ชูเกิด
7 สมพรทิพย์ สุขวโรดม
8 สุธา จันทนา
9 สุพัตรา คำมี