บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
41 พมจ. พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล