บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
41 พมจ. พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกภรณ์ กษิดิศ
2 กรรณิกา บรรจงปรุ
3 คมคาย ฤกษ์ฉาย
4 จันทวรรณ ยิ้มทรัพย์
5 จิราพร จันธนู
6 ฉลองชัย วาชาญ
7 ชลิศา ไทยลำภู
8 ชาญวิทย์ ชำนาญพุดชา
9 ณัฎฐ์ธนกฤต พวงศรีถิรรัต
10 ณัฐกานต์ มงคลทรง
11 ณัฐนันท์ ฐิตดารุจวิรุฬห์
12 ณัฐพร ทองแท้
13 ทิพย์ธารี ธวัชวะชุม
14 นฤมล พงษ์สุภาพ
15 นุชนาฎ สระบัว
16 น้ำฝน เครือศรี
17 บุญสนอง ปาป้อง
18 บุญสม แช่มสวัสดิ์
19 ประจิน สาททอง
20 ประสาร แสงโสภณ
21 ประสิทธิ์ เทพณรงค์
22 ประสิทธิ์ แจ่มนิล
23 ประเสริฐ ตรีมรรค
24 ปิลันธนา วสุรัตน์
25 ผดุงศรี ธรรมกมล
26 พร้อม คันธรักษ์
27 พัชราภรณ์ ปัทมากร
28 พินิจ ปลั่งสมบัติ
29 ภาคภูมิ แสงสว่าง
30 ภาณุวัฒน์ กษิดิศ
31 รวยพร วงศ์ถาวรจิตร
32 วรรณวิมล ศิริกุลยานนท์
33 วรรณา ตันหัน
34 วรวัฒน์ แสงชาติ
35 วันดี ปรีชาชวลิต
36 วันดี ภาชีทรัพย์
37 วิจารณ์ หาวุฒิ
38 ศราวุธ สาททอง
39 ศิรัมพร โกมลเสนาะ
40 ศิริพร บำเพ็ญทาน
41 สมหมาย เฉลิมมุข
42 สยาม ตรีพืช
43 สำรวย วนิดา
44 หทัยรัตน์ คงคุ้ม
45 อภิรัฐ ชูบุญ
46 อรณิช มะยมหิน
47 อรพญา พลอยทับทิม
48 อลิษา ไกรทัต
49 อัมพรรัตน์ นวลละออง
50 อารีย์ ชัยยุทธภูมิ
51 เกตุกนก กิจขันธ์
52 เชาวน์กฤษณ์ อร่ามเรือง
53 เยาวมาลย์ ไชยรัตนะ
54 เรณู เกตุแก้ว
55 เรไร บุญจรัญ
56 เอนก สินเจริญ
57 แก้วกานต์ดา ถึงไชย
58 โชติศักย์ ฐิตดารุจวิรุฬห์
59 โสภาพรรณ ทุมโฆสิต