บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
40 พมจ.ปัตตานี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ชัยวัฒน์ อนันทิโย
2 ดุษฎี ทองขาว
3 ทศพร บุญแนบ
4 ธารีรัตน์ เจะมะ
5 นันฐิมา เจริญสุข
6 บรรจง ธนะนิมิตร
7 ปทุมพร สิงห์แก้ว
8 ปัทมพร สงค์ปาน
9 ปัทมาวาตี มะอิง
10 ปาหนัน บัวสาม
11 ภาณุพงศ์ คงธนธรรมกุล
12 รสดีย์ ปูเต๊ะ
13 รัชนี บุญเรือง
14 รุ่งฤดี สุขแก้วมณี
15 วันทนีย์ เพชรสุวรรณรุจ
16 วินัย ผ่องอำไพ
17 สกล สันทัด
18 สมทรง เส้งเล่ง
19 สมพร สันทัด
20 สวรรณ์ สุวรรณจันทร์
21 สัญญา ศิริรักษ์
22 สุธีรนุช พยากรณ์
23 สุพิพัฒน์ อนุราช
24 สุรีรัตน์ แก้วมณีรัตน์
25 ส่องแสง สังข์น้อย
26 อนงค์ สันทัด
27 อรอนงค์ ทองรัตน์
28 อัศนี ชาตะรัตน์
29 อำนวย ทองเต็มแก้ว
30 ฮามีดะห์ เบญญากาจ
31 เนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม
32 เยาวณี เนียมเกตุ
33 แวอับดุลเลาะ เปาะแว
34 ไพฑูรย์ ชุดไธสง