บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
39 พมจ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัลยกร จันทะแสง
2 จิราพรรณ ทนเสถียร
3 ชนัญชิดา โคตสมบัติ
4 ชนุตต์ณัฐ ธนโชติชัยพัชร์
5 ณรงค์ แดงสีอ่อน
6 ณัฐณิชา ขุนโยธา
7 ณิชพิมพ์ สูงสถิตานนท์
8 ดวงกมล ชัยจันทร์ดี
9 ทวีศักดิ์ แก้วประเสริฐ
10 ทัศนศักดิ์ วาสสามัคคี
11 ธนภรณ์ วิรุฬราช
12 ปาณิสรา รักพงษ์
13 มาลี พิพัฒนวรคุณ
14 ฤทัยรัตน์ ศรีพุทโธ
15 วันใหม่ เวสารัตน์
16 สุชาดา ทรรพนันทน์
17 อภิรัช อภิชาตบุตร
18 อมรรัตน์ สัตบุษย์
19 เพชรไพลิน วิสุทธิอุทัยกุล