บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
38 พมจ. ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรพรรษ เพชรัตนกูล
2 กรรณิการ์ ทองทิว
3 ขนิษฐา เย็นใส
4 ขวัญใจ ฟักเขียว
5 จินตปาตี ฉุ้นย่อง
6 ชัชชณิญา เกิดสมเชื้อ
7 ชูศรี ขันสาคร
8 ซูไฮดา สมะแอ
9 ณรงค์เดช สงวนศรี
10 ณัฐฐา ดลประชา
11 ณัฐพล คงแก้ว
12 ทาวดี รักนาย
13 ธัญณัฐ บุนนาค
14 ธันย์ธนัทกรณ์ ระวีแสง
15 ธีระ สันติเมธี
16 ธีระพงษ์ หอมเพียร
17 ธีระเดช วงศ์ใหญ่
18 นงลักษณ์ เสียงดัง
19 บวร เจริญสุข
20 บุญรอด อุปมาก
21 พนัส ใบคำ
22 พัชระ รุ่งสาโรจน์
23 พิชญา นาคนงนุช
24 ยงยุทธ ศรีเมือง
25 รุ่งทิพย์ พิษณุ
26 รุ่งโรจน์ สมไพบูลย์
27 ลำเพย แก้วมีชัย
28 วนิดา วิกยานนท์
29 วารุณี ดอกจันทร์
30 วาสภา กาญจนสุทธิยากร
31 วิลาวัลย์ จีบเจือ
32 วิโรจน์ ปัญจธารากุล
33 ศิริพร ชูลี
34 ศิริวรรณ นัยพินิจ
35 สมถวิล ม่วงมั่งมี
36 สมศักดิ์ พู่รัตนะ
37 สมศักดิ์ เจริญสุข
38 สุกาลดา จิตรเปรม
39 สุขฤทัย สุขทวี
40 สุชาติ แจ่มสุริยา
41 สุชิน แจ่มสุริยา
42 สุพรรษา จันทร์หอม
43 สุพัตรา จันทร์หอม
44 สุภาพ สังข์แก้ว
45 สุภาภรณ์ นันท์สังข์
46 อนุวัฒน์ แซ่โค้ว
47 อนุสรณ์ ยศวิปาน
48 อนุสสรา เตียงเกตุ
49 อรพรรณ ทองเทียม
50 อัญชลี นุ่มนาค
51 เฉลย เหมือนวิหาร
52 เบญจพร กระโหมวงศ์
53 โกสิทธิ์ สว่างอัมพร
54 โอภาส สายฟ้า