บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
37 ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กตัญญู ล้อมลาย
2 กนกนันทน์ กิตติ์โชครัตน์
3 กมลรัตน์ สายสมร
4 กมลรัตน์ หิรัญวงษ์
5 กมลฤทัย น้อยก้อม
6 กรรณธร เจริญใจ
7 กรวรรณ ทองจิบ
8 กรแก้ว สุกใส
9 กฤษณา เทนอิสสระ
10 กอบกาญจน์ ศรีเสาวลักษณ์
11 กัญญารัตน์ จิรจินดา
12 กาญจนา กิจเจา
13 กาญจนา ไหวติง
14 กาญจนารัตน์ จันทระ
15 กาณต์รวี จำปาศรี
16 กานต์สินี ทิพยารมย์
17 ขจร บรุณพันธุ์
18 ขนิษฐา กิจเจา
19 ขวัญจิตร์ เส็งแสงทอง
20 คนึงนิต พงษ์สินทรัพย์
21 คมคาย สว่างพร้อม
22 คริสมาส ปิ่นวิเศษ
23 คำนึง ไทยเจริญพร
24 คำผ่อง พัสดา
25 จรัญ สาริขิต
26 จรินทร์ทิพย์ พลอยทับทิม
27 จันทรา มาครอง
28 จันทร์เพ็ญ วงสุเพ็ง
29 จำรัส แก้วโกมุท
30 จิตติกัญญ์ ศักดิ์บริบูรณ์
31 จินตนา ธนะไชย
32 จินตนา พึ่งพินิจ
33 จินตนา สุขสมเพียร
34 จินตนา เรืองเพชร
35 จิระนัย สว่างนวล
36 จิรัฐิติกาล สัญญากิจ
37 จิราภรณ์ ฤทธิ์ชัยดำรงกุล
38 จีรวัฒน์ ประชาภิบาล
39 จีรวุฒิ กันทะมัง
40 จีราภรณ์ ดวนขุนทด
41 จือ แซ่ย่า
42 จุฑามาศ รจนัย
43 จุฬาลักษณ์ เพ็ชรคง
44 ฉลอง จันทร
45 ฉลองรัช ศรีเหลืองรัศมี
46 ชญาดา จ่าบุญ
47 ชลธิชา ชูดวง
48 ชลฤดี เปาทอง
49 ชัยสิทธิ์ ปั้นทรัพย์
50 ชิด สุคนธี
51 ชูชีพ นาคเกตุ
52 ช่วง ผ่องใส
53 ช่อทิพย์ ลือลาภ
54 ฐาปนี หนูเอียด
55 ณฐพล อ่วมศิริ
56 ณภัทรารัตน์ สอนลอย
57 ณรงค์ รัตนโสภา
58 ณราวุฒิ วัฒนะไพบูลย์
59 ณัฐนิญาดา โพล้งอยู่
60 ดรุณี สุจริตราพร
61 ดวงกมล ปานกำเหนิด
62 ดวงเดือน กฤษณะปราณีต
63 ดาวรุ่ง กะโห้แก้ว
64 ดาวรุ่ง อินรุ่งเรือง
65 ดาหวัน มานุ
66 ดุสิตา เชาวน์เลิศ
67 ถวัลย์ ประเทศา
68 ทองดา แก้วแทน
69 ทัตเทพ แย้มเพรา
70 ทิพย์รัตน์ สิงห์มนัส
71 ทิพวรรณ ศรีวิเชียร
72 ธนภพ กรงด่านกลาง
73 ธนะวรรณ แคนเสาร์
74 ธนัชภรณ์ คุณสมุทร
75 ธาตรี สันทบ
76 ธีระเดช กอพลูกลาง
77 นงค์ คำปัง
78 นงลักษณ์ กิจเจา
79 นงลักษณ์ ทองใบใหญ่
80 นริศสา งานลอ
81 นฤภร สุขมะณี
82 นาวิน สัมฤทธิ์
83 นิคม ไชยวัฒน์
84 นิยม ศาลทูลสิงห์
85 นิรวรรณ ดีรัตน์ตระกูล
86 บัณฑิต คงเกลี้ยง
87 บุญธรรม แจ้งหิรัญ
88 บุญยิ่ง ดิสรา
89 บุญฤทธิ์ แทนวันดี
90 บุญสม ผ่องอำไพ
91 บุณยวีร์ ราษฎร์นิยม
92 บุบผา บำเพ็ญทาน
93 บุบผารัตน์ วิจิตรโท
94 บูรณ์ คงเกลี้ยง
95 ปกรณ์ ศรประทับ
96 ปนัดดา อ่วมศิริ
97 ประคอง กุลสีสอน
98 ประชา สุขประเสริฐ
99 ประชา เปรุนาวิน
100 ประชุม สมสาย
101 ประดิษฐ์ ดิษยนันท์
102 ประดิษฐ์ แสงรีย์
103 ประทีป นุชเจริญ
104 ประนอม ธัญญชาติ
105 ประภาพร ศรประทับ
106 ประยุทธ ปิยะรัตน์
107 ประสพสุข สุขสมเพียร
108 ประสาร บึงบัว
109 ประสิทธิ์ อินเกตุสมบูรณ์
110 ประไพ คามวุฒิ
111 ประไพศรี คงเสฐียร
112 ปราณีต เพียรคิด
113 ปรานอม ประดิษฐกำจรชัย
114 ปราโมทย์ อังกินันทน์
115 ปัญญา ศรีชัย
116 ปาริชาต(ตั้ว) เพ็ชรคง
117 ปิติ เทียมนพมาศ
118 ปิยะวรรณ เปรุนาวิน
119 ปิยะวิทย์ สวัสดี
120 ผไทย หวายโปร่ง
121 ผ่องพักตร์ ธีรชัย
122 พชรพร คงสมแสง
123 พนิดา เพ็งแจ่ม
124 พรชัย กุลกุศล
125 พรทิพย์ คุ้มโต
126 พรพรรณ สุขเลิศ
127 พรพิมล เกินกลาง
128 พรรณี ไทยเจริญ
129 พัชรา สรลักษณ์ลิขิต
130 พัชรี ศรีเจริญสุข
131 พัชรี เปิงทะมัง
132 พิชญาพร ทวีผล
133 พิชัย บุตรภูใจ
134 พิทักษ์ ขำตา
135 พิพัฒน์ แซ่ลิ้ม
136 พิราวรรณ เสริมสมบูรณ์
137 พิศมัย วรรณวิไชย
138 พีรพล สอนไข่
139 ภัทรมน สุจิณณานนท์
140 ภัทรานิษฐ์ หินทอง
141 ภัทราพร ม่วงพานิชย์
142 ภัทราภรณ์ ดวงพรมทอง
143 ภัสราวดี สุขสมเพียร
144 ภัสสร ตระกูลอินทร์
145 ภาคิณี คงสมแสง
146 ภีมวรา สุดยาใจ
147 มนัสวี โพธิสุวรรณ
148 มยุรี ศรียารักษ์
149 มะลิ ผ่องใส
150 มะลิ แก้วนิมิต
151 มัลลิกา วงศ์งามดี
152 มาเรียม สุคติ
153 มุกดา ผดุงพร
154 ยอดนภา เทศวงค์
155 ยุทธนา เจนจบ
156 ยุพา ช้างพลาย
157 ยุรณัฏฐา มั่งมี
158 ยุวดี วณิชชยังกูร
159 รวีนาฎ โพธิ์ทอง
160 รัชนี เมฆตรู
161 รัตนา นันทราช
162 ราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ
163 รุจี เรืองศิริ
164 รุ่งทิวา ตาสา
165 รุ่งรวี ฉ่ำบุญรอด
166 ฤดี แทนวันดี
167 ละมูล ยนจำเริญ
168 ละเอียด แทนวันดี
169 ลัลธริมา สระทองเทียน
170 ลำยอง ชูจันทร์
171 ลิขิต สังข์กลัด
172 วนิดา อินอ่อน
173 วรรณา คชาชีวะ
174 วรรณา โสภณสวัสดิ์
175 วรัญญา พุทธาสมศรี
176 วราภรณ์ บรรพลา
177 วราภรณ์ บุญเพิ่ม
178 วราลักษณ์ ใจกระเสน
179 วสันต์ คชาชีวะ
180 วสันต์ ลือลาภ
181 วสันต์ ศรีเสาวลักษณ์
182 วัชนาภร กลิ่นขจร
183 วัฒนา มังคะดานะรา
184 วัฒนา สรรคบุรานุรักษ์
185 วัณย์ชนาภา จิรเมธีพันธ์
186 วันชัย คงโพธิ์
187 วันชัย หนูเอียด
188 วันฒนา แฟงคล้าย
189 วันดี ตรียศสิน
190 วันทนี กรงด่านกลาง
191 วันทนี เม่นแมน
192 วันลภ แสนสนธิ์
193 วัลลภ สุภาพคำ
194 วัลลีย์ ไพธรรมโชติวัฒน์
195 วาสนา ตะเภาพงษ์
196 วิญญู ทองพรรณ
197 วินัย สายพันธ์
198 วิภา ชัยพิพัฒน์
199 วิภารัตน์ ลิ้มหุ่น
200 วิมล แสงทอง
201 วิริยา เปลี้ยดี
202 วิวัฒน์ สาริขิต
203 วิเชียร ซุ่นกลาง
204 วิไลพร กมลดีเยี่ยม
205 วีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์
206 วีระพล อินบางยาง
207 วีระวุฒิ ดิลกศรี
208 ศรันยา ดาวเรือง
209 ศรีสุรางค์ ภูเยี่ยมใจ
210 ศลิษา ผะดาวัน
211 ศศิกัญญา พระบาลี
212 ศศิพรรณ วรพงศธร
213 ศศิรัตน์ เวชสิทธิ์ไพศาลกุล
214 ศิธร ปิยะกุล
215 ศิริขวัญ กองแก้ว
216 ศิริธร อินทัศสิงห์
217 ศิรินันท์ พันโนราช
218 ศุภรางศ์ หม่อมปลุก
219 สกล สอนลอย
220 สกุณา ภิรมย์เศรษฐกุล
221 สนธยา อาขุบุตร
222 สมจิตร ดำอ่อน
223 สมจิตร สีหมวด
224 สมชาย ปานนิล
225 สมบัติ ประชาภิบาล
226 สมบัติ วงษ์เนียม
227 สมบุญ สุคนธี
228 สมปอง นาคะปักษิณ
229 สมพร อัมพะวะศิริ
230 สมพิศ เอกนาวิน
231 สมหมาย คงเกลี้ยง
232 สมหมาย เปียประโมง
233 สมหมาย ไต่ถาม
234 สมาน เกินกลาง
235 สมเกียรติ รอดเรืองงาม
236 สมเกียรติ แจ้งหิรัญ
237 สมใจ เปียประโมง
238 สัญญา เพ่งผุดผ่อง
239 สันติ คุรุวิทย์
240 สันติ จินดาลักษณ์
241 สาวิกา แสงต้อย
242 สำรวย นามลักษณ์
243 สำเนาว์ คงอาษา
244 สิทธา มาลัยทาน
245 สิทธิอาพร เชยนาค
246 สิริกมล จอกแก้ว
247 สิริวิมล เหมะธุรินทร์
248 สุกัญญา พงษ์ภมร
249 สุจิตรา เกศวงศา
250 สุชาญ ลือลาภ
251 สุชาดา ทองสุก
252 สุดใจ แก้วโกมุท
253 สุนทรี วงษ์เนียม
254 สุนันทา สันทบ
255 สุปรีชา กุลประเดิม
256 สุภชา พรหมศร
257 สุภาพ นาโสก
258 สุภาพร เปาทอง
259 สุมาลา กอพลูกลาง
260 สุรยุทธ เข้มอาจ
261 สุรศักดิ์ แสงโสภณ
262 สุริยะ ภาคสระศรี
263 สุรีย์พร ศรีทอง
264 สุรเจต วิเชียรรักษ์
265 สุรเชษฐ นพคุณ
266 สุรเชษฐ์ เจริญใจ
267 สุวรรณา เสือจำศิล
268 สุวัฒน์ วังวนสินธุ์
269 หอมจันทร์ มังสีดา
270 องอาจ พงษ์นครสกุล
271 องุ่น สุคนธี
272 อนงค์ เปาริก
273 อนัญญา บัวฝรั่ง
274 อรรณพ ปั้นทรัพย์
275 อรวรรณ คำสำแดง
276 อรวิภา คมศิลป์เจริญ
277 อรสา ศรีโพธิ์
278 อรุณี บุญญะฤทธิ์
279 อังคณา อรุณบุตร
280 อัชลา พุ่มศุข
281 อัญชลี อัมพะวะศิริ
282 อัญชลี อ๋องสกุล
283 อัมพร ผ่องอำไพ
284 อัมพร โฆษา
285 อาคม บุพศิริ
286 อาภรณ์ กุลกุศล
287 อาภรณ์ ทองจิบ
288 อารีรัตน์ นฤดมพงศ์
289 อิสรีย์ พรมหาลา
290 อิ่นอ้อย เผ่าพรหม
291 อุดม ยอดธรรม
292 อุทัยวรรณ พลสมัคร
293 อุบลวรรณ ภิรมย์เศรษฐกุล
294 อุมา สีดี
295 อุษา สุขวาสนะ
296 อุไรวรรณ สีหาบุตร
297 อุไรวรรณ แจ้งเวชฉาย
298 อ้วน ชูจันทร์
299 เกียรติชัย พุ่มผกา
300 เฉลียว ลือลาภ
301 เนาวรัตน์ วิชาสวัสดิ์
302 เบญจา บุญทองโท
303 เพลินพิศ ไชยวัฒน์
304 เพ็ญประภา คงอุ่น
305 เพ็ญภัค ยาหยี
306 เพ็ญวิภา ทรงเจริญ
307 เมตตา กริ่มใจ
308 เมธี ดีอก
309 เยาวเรศ บุญศรี
310 เลิศมงคล เอกไทย
311 เสงี่ยม ผ่องใส
312 เสถียร นาคะอินทร์
313 เสาวณี สวัสดี
314 เอกวรา ธรรมกีรติวงศ์
315 เอนก คล้ายกรูฏ
316 เอี่ยม ด้วงเงิน
317 แพง เคหะบุตร
318 แอนนี่ สายนาค
319 โอ่ง จอกแก้ว
320 ไกรศรี ชุมศรี
321 ไตรภูมิ สุจริตพร
322 ไทญนารถ ปุณมะลัง
323 ไพชยนต์ ไกรพล
324 ไพภัทรา ไพธรรมโชติวัฒน์
325 ไพรัตน์ เทียนประดิษฐ์
326 ไพวัลย์ เปาทอง
327 ไพศาล มีหกวงศ์
328 ไสว สืบเจ๊ก