บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
36 นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 คมคาย วิเศษเนตร
2 ทนุขวัญ สงเคราะห์พันธ์
3 ธัญญารัตน์ พริ้งเพราะ
4 นลินี กุดฤาษี
5 ประทีป แผนสมบูรณ์
6 พงษ์ ภูมิพันธ์
7 พัดสุดา จันทะโคตร
8 รุ่งนภา ทองรักน้อย
9 วิภา ศรีรัมย์
10 สลับ เถกิงผล
11 สะอาด สัทธประโคน
12 เดือน เกษรบัว
13 ใกล้รุ่ง ศิริโรจน์มหาวงษ์