บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
35 พมจ.บุรีรัมย์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กาญจนา แก้วพา
2 จารี แป้นดวงเนตร
3 ชญาณิศา พันธ์สุข
4 ชุติพงศ์ วงคำจันทร์
5 ณัฐวดี ลุนสำโรง
6 ทองทิพย์ ภูสีมา
7 ทิพวรรณ โพธิ์ทอง
8 ธนา รัตน์ประโคน
9 ธิดาพันธ์ แสนสมบัติ
10 ธีอาลดา กุลจิตร
11 นัฏญา วรชินา
12 นิ่มนวล ปานทอง
13 ปวีณา คำมะนาด
14 ปาลิตา ทองพุฒซา
15 พัทธ์ธีรา ขุนชะ
16 พิชามญช์ ทองคำ
17 พิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์
18 ยืนยง ลุนบุตร
19 รจนา วงคำจันทร์
20 วาสิณี โสดา
21 สิรินุช นพตลุง
22 สุริยา อุฒา
23 อนันตญา โสภา
24 อรัญ รอบไธสง
25 อัมพร ฤชาอุดม
26 อุทัย เจริญใหญ่
27 เขมจุฑา ยืนยงยศ
28 เจริญศรี วงศ์สม
29 เสาวนีย์ ปุยะติ
30 โสภา สหุนาลุ
31 โสภา เลาะฟอ