บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
34 พมจ.บึงกาฬ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์
2 นพดล เค้าสิม
3 พงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์
4 พงษ์พัฒน์ แดนนาเลิศ
5 รุ่งทิวา นนทะพันธ์
6 วชิราพร เจริญศิริ
7 วิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์
8 อัจฉรา ศรีรัตอำไพ
9 อาภาวรรณ สูงสุมาลย์