บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
33 พมจ. น่าน
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤษณา สมบัติปัน
2 กัลยา สองเมืองแก่น
3 กานต์ธิดา เอื้อจินดาพงศ์
4 คณพัฒน์ ศรีแก้ว
5 จรัญ โนจิตร
6 จินตนา นรินทร์
7 จิรนันท์ ยาวิราช
8 ชนาทิพ เขื่อนเพชร
9 ชวนนท์ ปาผล
10 ชัชญนัชญ์ ประเสริฐนู
11 ชาญชัย ติ๊บเอ้ย
12 ฐิติพร วงค์กองแก้ว
13 ณรงวิทย์ ไผ่ผาด
14 ณัฐกานต์ เชี่ยวชาญ
15 ณัฐธิดา วิไลรัตน์
16 ณัฐพัฒน์ สายสูง
17 ณัฐวรา ฐานชาลี
18 ถนอม กันตา
19 ทักษ์กมล วรรณภูมิพันธ์
20 ทิพวรรณ บุญมี
21 ธัญญารัตน์ รินอินทร์
22 นงลักษณ์ ถนอมศักดิ์สันติ
23 นริศรา ชาตรีนันท์
24 นิภารัตน์ ประพฤติ
25 นิศาชล วิชา
26 บุษบา อินสองใจ
27 บุษฬาพอน ต่างใจ
28 ปฎิพล แซ่ว่าง
29 ปภาอร สรรวิริยะ
30 ประทัศน์ มาลา
31 ประทีป ศรีสวรรค์
32 ประพัฒน์ กันไชย
33 ปัฐยาวดี ฆารเจริญ
34 ปิยพงษ์ กัณทะกาลัง
35 พัชรวุฒิ แก้วอินแสง
36 พัฒน์นรี นิมมาทพัฒน์
37 พิกุลทอง พุ่มนิล
38 พิมลพรรณ สวนนิถา
39 มงคล มหาวงศนันท์
40 มนวีร์ หมวกพิกุล
41 รุ่งนภา นิตย์อำนวยผล
42 รุ่งฤดี วัตรสุข
43 ละมัย อุทธิยา
44 วลี ธรรมราช
45 วันทยา อำนวยรัตน
46 วิทยา ธรรมราช
47 ศันสนีย์ กัณทะกาลัง
48 สกาวเดือน พุทธิกุล
49 สลิลรัตน์ กันยะ
50 สังวาลย์ รินอินทร์
51 สำราญ อินทะเสน
52 สุทธิวัฒน์ แคนเสาร์
53 สุนันทา ตาสาย
54 สุประภา ทิเกียง
55 สุภัสสร พรหมวงศ์นันท์
56 สุภาวดี ศิริสาร
57 อติพร พลธนะ
58 อรัญ มันจันทร์
59 อรัญชัย กิตติพรคุณ
60 อัจฉราพร ปะทิ
61 อัญชรินทร์ กลิ่นศิริ
62 อัปสร โตสำฤทธิ์
63 เกษร ศรีเริญ
64 เทวฤทธิ์ ชาตรีนันท์
65 เทวินทร์ แพงชารี
66 เสถียร วงศ์ศิริ
67 เสาวรส ทาขัด
68 โชคมงคล อุทธิยา