บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
32 นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กาญจนา แสงหิรัญ
2 ชีวัน ไชยมงคล
3 ช่อทิพย์ ไชยมงคล
4 ณัฐวดี รักดี
5 ทีระ แดงเพ็ง
6 นิพล พริกยะกุล
7 ผจงพร แก้วมณี
8 พิเชษฐ์ คำจุมพล
9 รอซีด๊ะ ขุนพิบูลย์
10 วสันต์ เดชบุญ
11 วินา ไชยแบน
12 ศิริยา ทรัพย์ศิวพร
13 อรรคพล ศศะภูริ
14 อารีย์ หะยีสาและ
15 เตือนใจ เสนาจิตร