บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
31 พมจ. นราธิวาส
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤษติกา อูมาเฮ็ง
2 คอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ
3 จิตติมา จิตต์สมัคร
4 ฉายา ยะภา
5 ชลลดา รัตนะ
6 ทศพร คชเดช
7 ธนัฏฐา ตูแวมะ
8 ปรีชา รักรงศ์
9 วิลัยวรรณ บุญเลิศ
10 ศรุดา ศรีสุขใส
11 สรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล
12 สารีพ๊ะ มะแซ
13 อัสวานี บาโด
14 อุษณีษ์ บุญสม
15 เปายี สาและ