บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
29 พมจ. นครสวรรค์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤษณพงษ์ พุทธเษม
2 กิจจา โสมะภีร์
3 กิตติ เอี่ยมชม
4 จรูญศักดิ์ กันแสง
5 จันทรา อ่วมแจง
6 ณภัทร ปรีชาจารย์
7 ณัฐฎาวรรณ ปานศิลา
8 ณัฐพร แสงทอง
9 ดำรงค์รักษ์ เสาวรส
10 ตรีรัตน์ เมฆสุข
11 ทัศนี คุ้มปริยัติ
12 ทิพย์สุคนธ์ อ่อนน้อม
13 นพวรรณ ปั้นก้อน
14 นรนาถ พูลสวัสดิ์
15 นราภัฎ พุทธะ
16 นฤมล พุ่มไพร
17 นฤรณัณ อินทยศ
18 นวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร
19 บุญเรือง ชูอ้น
20 ปรียนันท์ ชมภูนุช
21 ปัณฑ์ฉัตรีย์ ปานทรัพย์
22 ปาณัสกร แก้วคง
23 พงศธร วนพฤกษ์
24 พนัส คชนิล
25 พรประภา อันเตวา
26 พัชราณี คงถาวร
27 พัชราภรณ์ ผู้กำจัด
28 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์
29 พิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์
30 พีรยา ชนะพาล
31 มณฑา นิธิสมบัติ
32 มณี สุวรรณบาง
33 มนัสนันท์ ยังประโยชน์
34 รภัทภร ปวรกฤษฎ์
35 วรรณภา นุกูลอุดมพานิชย์
36 วรรณศิริ ปิ่นทอง
37 วรัญญา ป้อมงาม
38 วิชัย บ่อโทนดำ
39 วีนัส อาจแก้ว
40 ศรีสุดา ศรีลักษณ์
41 ศศิรัฐ อ่วมเอี่ยม
42 ศิษยา จันทภา
43 สิริธร พวงสมบัติ
44 สุกัญญา จูเที่ยง
45 สุกิจจา ราชคฤห์
46 สุพจน์ กระแสลาบ
47 อมรรัตน์ แสงพิชัย
48 อรรถกาญจน์ ธนทวีสกุล
49 อรุณี เต็งสุวรรณ์
50 อัมพร ภูมิโภคานนท์
51 อุทัย ชวนยิ้ม
52 เกศทิพย์ สุรรัตน์
53 เฉลิมศรี ทองตะนุนาม
54 เยาวภา พรรณโนภาศ