บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
28 พมจ. นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมลทิพย์ รักธรรม
2 กฤติยาภรณ์ ชำนาญฉา
3 ขวัญชนก สุขช่วย
4 จงรักษ์ อามิตย์
5 จารุวรรณ ศรีบัวโรย
6 ฉันทนา สุทิน
7 ชนาธิป อินทวงศ์
8 ณัฐจารีย์ จินดาวงศ์
9 ณีรนุช ลายวิลัย
10 ดำริห์ สุขบำเพ็ญ
11 ทวีศักดิ์ รอดแก้ว
12 ธนบดี ไชยนุรักษ์
13 ธนเดช อมรวัฒน์
14 ธวัชชัย งามผ่องใส
15 ธิดา เพชรโชติ
16 ธิดารัตน์ แซ่ลิ้ม
17 นงค์น้อย ศรประสิทธิ์
18 นลินรัตน์ ปัญญาศรีศักดิ์
19 นัฐกานต์ สุทิน
20 นันทวัน ชนะภัย
21 นันทิยา เรืองจรูญ
22 นิพนธ์ พุฒิไพรีพ่าย
23 นิยะดา บัวงาม
24 นุชภัทร รัตนสมบัติ
25 ปนิพร เมืองมุสิก
26 ปภาวรินทร์ ชำนาญคำ
27 ประนอม ทองนิ่ม
28 ประภาพรรณ วัฒนะ
29 ประยูร เจริญผล
30 ประไพ แก้วอุดม
31 ปาริฉัตร เชาว์ช่างเหล็ก
32 ปิยพร เทพคุ้ม
33 ปุณยนุช สุดคิด
34 ผ่องศรี เพ็ชรเพ็ง
35 พยอม สุขวัลลิ
36 พรทิพย์ เพชรทอง
37 พรรณี สิทธิการ
38 พัชรี นิลพัฒน์
39 พัชรี สว่างจันทร์
40 พิมพ์พจี เดชสถิตย์
41 พิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
42 พิมพ์ใจ เกื้อกูล
43 พิศสุดา คงทอง
44 ภักดิ์วิภา จันทะเวช
45 ภัคภร ทองใบใหญ่
46 ภัทราวรรณ กิมล่อง
47 ภัทร์รัชต์ ทีฆะ
48 ภูริธัช มีแก้ว
49 ยุพารัตน์ คนไว
50 รสสุคนธ์ แสงมณี
51 รัตนา วิรุณกาญจน์
52 ละเวง สุขเจริญ
53 ลักษณพร บัณฑิตกุล
54 ลัดดาวัล มาศเมฆ
55 วรารัตน์ แสงดำ
56 วันทนี อุบลแย้ม
57 วันวิสาข์ อังศุชวาลวงศ์
58 วาสนา สมมุ่ง
59 วินิตา สบเหมาะ
60 วีระศักดิ์ อุปฐาก
61 ศิริรักษ์ เบญจศิรพันธ์
62 ศิริวรรณ จันทร์จำปา
63 ศุภชัย บุงอสตูล
64 สนอง เทพบรรทม
65 สมบูรณ์ ยุวัฒน์
66 สมพร กิ้มภู่
67 สมพร เทพสุวรรณ
68 สมฤทัย มากกำเนิด
69 สมเกียรติ ธีรโรจนวงศ์
70 สรัญญา พรหมทอง
71 สายัณห์ ปัญญาวุฒิ
72 สิริวรรณ ลายวิลัย
73 สุชาติ แสงกลัด
74 สุนทรา ชูสุวรรณ์
75 สุพรรณี แก่นแก้ว
76 สุพาณี กำเนิดมณี
77 สุภาพร จงเจริญ
78 สุภาพร ประทุมสังข์
79 สุภาภรณ์ ณนคร
80 สุภาภรณ์ บุญสิทธิ์
81 สุรศักดิ์ ปัทมาวิไล
82 สุรินทร์ อาคมเวช
83 สุรเชษฐ์ ชอบทำกิจ
84 สุวิทย์ ศรีกฤษณ์
85 สไบทิพย์ ทองภูเบศ
86 อทัยพร คงชู
87 อนัญญา สาริยันต์
88 อนุ ทองนาค
89 อรวรรณ อินทรศวร
90 อรสา สิทธิดำรง
91 อรอนงค์ คำแหง
92 อริยา เปลี่ยวจิตร์
93 อานุพงศ์ จงเจริญ
94 อาภรณ์ กิมมาบุตร์
95 อารี ผลอ่อน
96 อุกฤษฎ์ รังสิตสวัสดิ์
97 อุบลทิพย์ เพชรชู
98 เครือวัลย์ แก้วนก
99 เพ็ญนภา สมวงศ์
100 เรียม กลับมิตร